Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
* oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
* kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
* ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

ODBIORCY

Szkolenie jest przeznaczone dla:
* pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
* innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

PROGRAM

Szkolenie okresowe w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest zorganizowane na podstawie ramowego programu szkolenia okresowego zamieszczonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy:
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
* obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
* ochrony pracy kobiet i młodocianych,
* profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
* szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
* organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń:
* czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczna  dla zdrowia w budownictwie,
* ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy:
* rodzaje stanowisk i ich ergonomia,
* planowanie i organizowanie procesu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:
* analiza okoliczności i przyczyn wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy na placu budowy,
* profilaktyka – jak temu zapobiegać?

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
* wstępne i okresowe szkolenia bhp – wprowadzenie nowego pracownika na budowę,
* metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego. 

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń:
* omówienie zasad postępowania w przypadku zagrożeń,
* zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy:
* świadczenia z tytułu warunków pracy,
* składka na ubezpieczenia społeczne pracowników. 

Ochrony przeciwpożarowa i ochrona środowiska naturalnego:
* zagrożenia pożarowe,
* środki gaśnicze,
* zasady ewakuacji.

Czas trwania szkolenia wynosi 16 godzin lekcyjnych w modułach 45 minutowych. Szkolenie kończy się egzaminem, który stanowi podstawę do zaliczenia okresowego szkolenia BHP i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

PROWADZĄCA

Anna Mendel

Doświadczony trener kompetencji i umiejętności biznesowych, certyfikowany asesor w metodzie AC/DC oraz specjalista ds. BHP. Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy trenerskiej w zakresie przygotowywania, prowadzenia oraz ewaluacji szkoleń. Koordynuje pracę trenerów, skutecznie zarządzając zespołem rozproszonym. Wspiera kadrę menedżerską w zakresie rozwoju pracowników oraz rekomenduje rozwiązania w obszarze HR adekwatnie do bieżących i przyszłych potrzeb danego obszaru biznesowego. Pracuje z menedżerami nad ścieżkami ich rozwoju, wspólnie projektując plany rozwoju kompetencji kierowniczych. Jako specjalista ds. BHP prowadzi szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
http://platformawiedzy.com.pl/