Zmiany w RODO i dokumentacji pracowniczej w 2019 roku – praktyczne warsztaty

Warszawa, 20 maja 2019 r.
godz. 9.00 do 16.00

CEL I ZAKRES

Jeszcze w kwietniu 2019 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące RODO. Ich celem jest usunięcie z polskiego prawodawstwo przepisów sprzecznych z RODO oraz powielających zawarte w nim rozwiązania. Jest to efekt wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nowelizacja ta, a także ostatnia kara, w wysokości prawie 1 mln złotych, nałożona przez Prezes UODO jeszcze dobitniej pokazuje, jaka odpowiedzialność ciąży na pracodawcach, a także pracownikach działów kadr i HR firm działających na rynku polskim.

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników – w sposób bardzo praktyczny – z najnowszymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w kontekście ich obowiązków zawodowych. Warsztaty obejmują analizę prawną dokumentów kadrowych w świetle tegorocznych przepisów RODO, w szczególności po zmianach wynikających z ustawy wprowadzającej RODO i zmieniającej w tym roku zasady przetwarzania danych osobowych w prawie pracy. Ich uczestnicy zostaną zapoznani również z nowymi zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem procesu jej elektronizacji. W czasie szkolenia uczestnicy poznają nowe przepisy prawa pracy, jak i zasady przechodzenia ze „starego” do „nowego” porządku prawnego.

ODBIORCY

Pracodawcy, pracownicy działów kadr i HR i działów księgowo-kadrowych firm działających na rynku polskim.

PROGRAM

 1. Zasady przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem pracy na dokumencie – zasady sporządzania zgód kandydatów na przetwarzanie danych.
  a) zasady przechowywania CV kandydatów do pracy w zakresie obecnego i przyszłego procesu rekrutacji,
  b) aspekty prawne przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych,
  c) obowiązki prawne informowania kandydatów o wynikach postępowań rekrutacyjnych.
 2. Decyzja o zatrudnieniu:
  a) wybór rodzaju umowy o pracę, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy, proponowane wynagrodzenie za pracę,
  b) data sporządzenia umowy a data zatrudnienia – różnice prawne.
 3. Pierwsze obowiązki wobec nowo zatrudnionego pracownika: zasady przeprowadzania badań i szkoleń bhp a RODO:
  a) analiza prawna zmian w zakresie szkoleń bhp,
  b) zasady przeprowadzania badań lekarskich i gromadzenia dokumentacji związanej z tymi badaniami.
 4. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od A do Z. Elementy akt osobowych, prowadzenie innych dokumentów związanych z czasem pracy urlopów wypoczynkowych i rodzicielskich w obowiązującym stanie prawnym:
  a) podział akt osobowych na 4 części,
  b) zasady prowadzenia indywidualnej dokumentacji pracowniczej: dokumenty związane z czasem pracy, urlopami wypoczynkowymi, wynagrodzeniami i bhp,
  c) wytyczne prawne związane z elektronizacją dokumentacji.

PROWADZĄCY

Piotr Wojciechowski

Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy. W latach 1998 – 2001 pracował  w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach swoich obowiązków zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. W latach 2001-2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 wicedyrektor Departamentu. W ramach działań departamentu brał  czynny udział w jego pracach, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

CENA

Cena szkolenia za osobę wynosi: 590 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
http://platformawiedzy.com.pl/
http://controlling-zarzadzanie.pl/