Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie

Warszawa, 5 czerwca 2020 r.
godz. 9.00 do 16.00

CEL I ZAKRES

Zapraszamy na seminarium, które poprowadzi jeden z najlepszych w Polsce ekspertów w zakresie controllingu! Głównym celem spotkania jest prezentacja praktycznych narzędzi budżetowania projektów.

ODBIORCY

Dyrektorzy i kierownicy struktur odpowiedzialni za planowanie i realizację projektów, menedżerowie i specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo.

PROGRAM

1. Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo
* Budżet kosztów stałych przedsiębiorstwa a budżety projektów
* Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa
* Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności
* Tworzenie budżetu przedsiębiorstwa zorientowane na realizację celów strategicznych
* Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji
2. Tworzenie planu projektu
* Identyfikacja pojedynczych etapów projektu
* Ustalanie kamieni milowych projektu
* Wielowymiarowy zakres planowania projektu (materiały, usługi, pracownicy, sprzęt)
3. Kosztorys projektu
* Metody planowania pojedynczych pozycji projektu
* Klasyfikacja pozycji projektu według ich istotności
* Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji przychodów i kosztów
4. Budżet projektu
* Przekształcenie kosztorysu w budżet projektu
* Rzeczowy i finansowy budżet projektu
* Metoda memoriałowa i kasowa w budżecie projektu
* Budżet przepływów finansowych według terminów płatności
* Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa
* Koszty świadczeń wewnętrznych w budżecie projektu (usługi sprzętowe, praca specjalistów)
* Analiza realizacji budżetu projektu
* Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu projektu
* Poziomy marży w budżecie projektu
* Kalkulacja ceny projektu
5. Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
* Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych
* Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych
* Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
* Rozliczanie kosztów w czasie na projekty
6. Przystosowanie planu kont księgowych do wymogów zarządzania projektami
* Konta zespołów 4, 5 i 7
* Konta pozabilansowe

PROWADZĄCY

Michał Chalastra

Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

Polecamy ponadto książkę trenera!

Rachunek kosztów księgowego i controllera

We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko konkurować.

Zawiera ona:
* identyfikację kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
* zakres rozbudowy ewidencji kosztów na potrzeby budżetowania,
* rozliczanie kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* koszty niewykorzystanego potencjału przedsiębiorstwa i ich rozliczenie,
* integrację rachunku kosztów przedsiębiorstwa z budżetowaniem.
Książka zawiera liczne przykłady rozwiązań stosowanych w ewidencji, rozliczaniu i kalkulacji kosztów oraz rozbudowane, kompleksowe studia przypadków z różnych branż dotyczące dostosowania rachunku kosztów do budżetowania w przedsiębiorstwie. Mogą one stanowić inspirację do własnych indywidualnych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.

CENA

Cena szkolenia za osobę wynosi: 850 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy biuro@platformawiedzy.com.pl lub telefoniczny + 48 511 003 137. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/