Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie – seminarium on-line

×

Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie – seminarium on-line

Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  10 października 2022 r., godz. 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania projektów w przedsiębiorstwie. Jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu projektu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu. Dodatkowym celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność jego uczestników na rynku pracy.

  ODBIORCY

  Dyrektorzy i kierownicy struktur odpowiedzialni za planowanie i realizację projektów, menedżerowie i specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo.

  PROGRAM

  1. Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo
  Budżet główny przedsiębiorstwa a budżety projektów
  Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa
  Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności w przedsiębiorstwie realizującym projekty
  Tworzenie budżetu przedsiębiorstwa zorientowane na realizację celów strategicznych
  Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji
  2. Tworzenie planu projektu
  Identyfikacja pojedynczych etapów projektu
  Ustalanie kamieni milowych projektu i ich znaczenie w budżetowaniu
  Wielowymiarowy zakres planowania projektu (materiały, usługi, pracownicy, sprzęt)
  3. Kosztorys projektu
  Metody planowania kosztów projektu
  Klasyfikacja kosztów projektu
  Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji przychodów i kosztów projektów
  4. Budżet projektu
  Przekształcenie kosztorysu w budżet projektu
  Rzeczowy i finansowy budżet projektu
  Budżety szczegółowe i główny projektu
  Metoda memoriałowa i kasowa w budżecie projektu
  Budżet przepływów finansowych według terminów płatności
  Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa
  Koszty świadczeń wewnętrznych w budżecie projektu (usługi sprzętowe, praca specjalistów)
  Analiza realizacji budżetu projektu
  Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu projektu
  Poziomy marży w budżecie projektu
  Kalkulacja ceny projektu
  5. Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
  Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych
  Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych
  Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
  6. Przystosowanie planu kont księgowych do wymogów zarządzania projektami
  Konta zespołów 4, 5 i 7
  Konta pozabilansowe
  7. Przykłady tabel budżetu finansowego projektu

  PROWADZĄCY

  Michał Chalastra
  Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137

  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/