Finansowanie i wycena firm typu start–up

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą pozyskiwania finansowania zewnętrznego i metod wyceny firm typu start-up oraz wzmocnienie kompetencji niezbędnych do prowadzenia świadomych i partnerskich rozmów z analitykami i konsultantami przeprowadzającymi analizy finansowe firmy typu start-up.

 ODBIORCY

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do:
osób planujących utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
przedsiębiorców,
zarządów spółek typu spin-off,
pracowników działów badawczo-rozwojowych,
właścicieli, udziałowców spółek, członków rad nadzorczych.

 PROGRAM

Wprowadzenie – problemy w finansowaniu firm typu start-up
Elementy analizy finansowej projektu
* wskazanie kluczowych danych wykorzystywanych do diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz w kontekście jego perspektyw rozwojowych;
* omówienie wskaźników rentowności projektu oraz wyliczenie NPV dla projektu
* konstruowanie prognozy wyników finansowych
Szacowanie kapitału zainwestowanego i określanie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego jako podstawowe kryterium oceny opłacalności prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej
Określanie wskaźników stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału [ROIC] jako podstawowego miernika efektywności decyzji zarządczych właścicieli biznesu (zagadnienie kosztu kapitału przedsiębiorstwa)
Metodologie wyceny przedsiębiorstwa typu start-up
Jak wycenić udziały, aby nie utracić zbyt szybko kontroli nad przedsiębiorstwem? – przykłady wyliczeń w arkuszu kalkulacyjnym
Planowanie działań badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego produktu lub usługi – optymalizacja kosztów i poprawa wyceny przedsiębiorstwa
Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze środków unijnych i krajowych
Tworzenie struktury budżetu projektu badawczo-rozwojowego
Wycena wartości niematerialnych i prawnych opracowanych w wyniku projektu badawczo-rozwojowego
Ćwiczenie dla uczestników szkolenia

PROWADZĄCY

Sławomir Frąckowiak
Ekspert i praktyk biznesowy, posiada doświadczenie menedżerskie w kierowaniu zespołami planowania finansowanego projektów badawczo-rozwojowych. Absolwent Uniwersytetu Adma Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zajmuje się optymalizacją kosztów w przedsiębiorstwach i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych dla projektów rozwojowych. W ostatnich latach, współpracując z różnymi zespołami, skutecznie przygotował ponad 60 projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych. Swoje kompetencje weryfikuje w praktyce zarządzając projektami innowacyjnymi, konsultując procesy zarządzania w segmencie nowych technologii lub pełniąc kompleksowy nadzór nad przygotowaniem montażu finansowego projektów oraz przygotowaniem komercjalizacji rezultatów projektów. Zajmuje się także metodami szacowania wartości firm oraz metodami szacowania wartości intelektualnych i prawnych jako składnika budującego wartość przedsiębiorstwa.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/