Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych

(nie-prawników i nie-informatyków)
– dowiedz się jak być skutecznym IOD na 3 spotkaniach

Moduł I: Warszawa, 20 marca 2020 r.
Moduł II: Warszawa, 24 kwietnia 2020 r.
Moduł III: Warszawa, 25 maja 2020 r.

godz. 9.00 do 16.00

CEL I ZAKRES

Jest to cykl jednodniowych szkoleń kompleksowo przygotowujących Inspektorów Ochrony Danych niebędących z wykształcenia prawnikami bądź informatykami do pełnienia zadań wynikających z RODO. Na każdym spotkaniu omawiane będą odrębne zagadnienia. Dzięki temu uczestnicy pragnący zostać IOD, a nie posiadający wykształcenia, o którym mowa powyżej, dowiedzą się jak zorganizować swoją pracę, zaś praktykujący Inspektorzy oraz inne osoby odpowiadające za ochronę danych na tożsamych stanowiskach poszerzą i zaktualizują swój obecny warsztat.

ODBIORCY

Inspektorzy Ochrony Danych oraz inne osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

MODUŁ I:
PODSTAWY I ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Warszawa, 20 marca 2020 r.

CEL I ZAKRES

Prezentacja podstaw prawnych ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz zasad i praw ujętych w RODO.

PROGRAM

Podstawowe akty prawne (RODO i ustawa o ochronie danych osobowych)
Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
* zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
* ograniczony cel przetwarzania,
* minimalizacja danych,
* prawidłowość danych,
* ograniczone przechowywanie,
* integralność i poufność,
* rozliczalność.
Przetwarzanie danych zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych
* warunki przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych,
* privacy by design i privacy by default,
* profilowanie.
Obowiązek informacyjny i prawa osób
* prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
* prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
* prawo do usunięcia danych,
* prawo do ograniczonego przetwarzania danych,
* prawo do przenoszenia danych,
* prawo do sprzeciwu,
* prawo do niepodlegania profilowaniu.
Udostępnianie danych osobowych
* weryfikowanie wniosków o udostępnienie danych,
* przygotowywanie odpowiedzi,
* prowadzenie rejestru udostępnień.
Powierzenie danych osobowych
* różnica między powierzeniem a udostępnieniem,
* konstrukcja umowy powierzenia.
Transfer danych do państwa trzeciego
Certyfikacja, skargi, naruszenia, incydenty i administracyjne kary pieniężne

MODUŁ II:
STATUS, ROLA I ZADANIA IOD W ORGANIZACJI

Warszawa, 24 kwietnia 2020 r. 

CEL I ZAKRES

Prezentacja statusu, roli, zadań i sposobu ich wykonywania przez Inspektora Ochrony Danych.

PROGRAM

Status IOD w organizacji
* relacja z najwyższym kierownictwem,
* współpraca z pracownikami Administratora,
* zespół IOD.
Powołanie IOD
IOD na etacie vs outsourcingowy IOD
* różnice w funkcjonowaniu w organizacji,
* organizacja pracy.
Odpowiedzialność z tytułu wykonywania funkcji IOD
Współpraca IOD z organem nadzorczym
* składanie zapytań,
* informowanie o naruszeniach,
* obowiązki podczas kontroli organu nadzorczego.
Szkolenia i sprawdzenia (kontrola)
* szkolenie się IOD,
* szkolenie przez IOD kadry pracowniczej,
* sprawdzenia zapowiedziane i niezapowiedziane.
Zabezpieczenia
* fizyczne,
* osobowe,
* informatyczne.

MODUŁ III:
BUDOWANIE DOKUMENTACJI ODO ORAZ TZW. DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ

Warszawa, 25 maja 2020 r.

CEL I ZAKRES

Prezentacja tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz innych regulacji w organizacji wraz z załącznikami, w których powinny znaleźć się odniesienia do stworzonego systemu bezpieczeństwa informacji.

PROGRAM

Polityka Ochrony Danych Osobowych
* upoważnienia do przetwarzania danych,
* umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
* analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania,
* rejestr czynności przetwarzania,
* regulamin użytkowania zew. nośników informacji,
* procedura informowania o naruszeniach,
* powierzenie oraz udostępnianie danych.
Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
* procedura nadawania uprawnień,
* procedura rozpoczynania, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie,
* zabezpieczenia informatyczne.
Regulamin Ochrony Danych Osobowych
Regulamin Pracy
* ochrona danych osobowych jako podstawowy obowiązek pracowniczy,
* informacja o prowadzeniu monitoringu.
Regulamin Organizacyjny
* informacje o stworzonym systemie bezpieczeństwa informacji,
* schemat organizacyjny zakładający IOD/Specjalistę.
Regulamin Wynagradzania
* premie i kary za prawidłowe/nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych.
Polityka Kadrowa
* klauzule informacyjne dla kandydata i pracownika,
* przetwarzanie danych w HR.
Instrukcja Kancelaryjna
* obieg danych osobowych w przypadku korespondencji papierowej.
Plany Ciągłości Działania

PROWADZĄCY

Paweł Waniek

Doświadczony Inspektor Ochrony Danych, wykładowca studiów podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu – kierunek: Ochrona Danych Osobowych i Bezpieczeństwo Informacji” oraz Kierownik Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z przedmiotowego zakresu, także w roli prelegenta (m.in. konferencje: III i IV Głos IT organizowane przez firmę Kerberos oraz szkolenia realizowane we współpracy z WSH w Radomiu, Polską Agencję Ochrony Danych czy Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej).

CENA

Cena 1 modułu szkolenia za osobę wynosi: 850 zł + 23% VAT
Cena wszystkich trzech modułów szkolenia za osobę wynosi: 2100 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/