Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne (model EXCEL) – warsztaty on-line

×

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne (model EXCEL) – warsztaty on-line

Cena za 1 osobę: 450 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  Kliknij tutaj i pobierz materiały…

  Sesja: 26 listopada 2021 r., godz. 9.00 – 13.00

   CEL I ZAKRES

  Przedmiotem warsztatów jest wykonanie analizy finansowej dla rozwojowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w nieruchomość komercyjną. Wydarzenie to zostało przygotowane w formie jednodniowych (dwuczęściowych) warsztatów on-line. W pierwszej części warsztatów prowadzący przedstawi metodykę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. DCF Discounted Cash Flow) i zasady wykonywania analiz finansowych zawierających pełną analizę rentowności i ryzyka inwestycyjnego oraz obliczenie i interpretację podstawowych wskaźników rentowności. W drugiej części warsztatów on-line wykonana zostanie analiza efektywności finansowej inwestycji w nieruchomość komercyjną (rentowność projektu inwestycyjnego i kapitału własnego) oraz analiza wrażliwości z obliczeniem progów rentowności i marginesów bezpieczeństwa dla kluczowych zmiennych projektu.
  Głównym celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy i ćwiczenie umiejętności wykonywania modeli inwestycyjnych (inwestycje w nieruchomości komercyjne) z wykorzystaniem narzędzi IT. Uczestnicy będą aktywnie brać udział we wszystkich obliczeniach.
  Cele pośrednie to:
  Zdobycie umiejętności wykonania analizy rentowności dla projektów rozwojowych.
  Zdobycie umiejętności w zakresie wykonania analizy wrażliwości projektów inwestycyjnych.
  Zdobycie umiejętności w wykonywaniu analiz finansowych z wykorzystaniem narzędzi IT.
  Cele projektu będą osiągnięte poprzez uczestnictwo warsztatach. Umiejętności będą nabyte poprzez ćwiczenia na studium przypadku wykonanego w trakcie warsztatów z wykorzystaniem narzędzi przesłanych po zakończeniu warsztatów on-line.

  ODBIORCY

  Warsztaty są kierowane do inwestorów, zarządców nieruchomości oraz do wszystkich zainteresowanych osób, które zajmują się rentownością i ryzykiem projektów inwestycyjnych, w szczególności menedżerów i pracowników pracujących w działach controllingu, rachunkowości zarządczej oraz strategii i rozwoju. Warsztaty są przeznaczone również dla osób nie posiadających wykształcenia ekonomicznego.

  WYMAGANIA

  Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania MS Excel. Do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym MS Excel, 2007, 2010, 2013 lub 2016.

  Wymagania systemowe:
  Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy).
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej).
  System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS.
  Warsztaty będą prowadzone w ClickMeeting. Jest to platforma oparta na przeglądarce internetowej, stąd wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

  PROGRAM

  Część I warsztatów:

  Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne.
  Rodzaje modeli (metodyka wykonywania analiz) w kontekście planowanej inwestycji w nieruchomości komercyjne (metoda różnicowa i metoda standardowa).
  Typy i specyfika inwestycji w nieruchomości komercyjne (mieszkania, kamienice, biurowce, magazyny, ziemia, inwestycje celowe itp.)
  Przygotowanie wsadu do modelu inwestycyjnego – zebranie i opracowanie istotnych danych i informacji do wykonania modelu.
  Dane bazowe, struktura finansowania, nakłady inwestycyjne, dane do przygotowanie projekcji przychodów i kosztów operacyjnych oraz dane do wykonania projekcji kapitału obrotowego.
  Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flow).
  Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital – WACC).
  Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF (Discounted Cash Flow).
  Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja.
  Ocena ryzyka inwestycyjnego – analiza wrażliwości (z uwzględnieniem metodyki obliczenia progów rentowności i marginesów bezpieczeństwa dla kluczowych zmiennych projektu inwestycyjnego), pełna analiza ryzyka wykonywana metodą Monte Carlo.

  Część II warsztatów:
  Wykonanie w skoroszycie Excel analizy rentowności i wrażliwości projektu inwestycji w nieruchomość komercyjną.

  PROWADZĄCY

  Andrzej Ebinger
  Właściciel firmy doradczej Ebinger Consulting. Ma ponad 30 lat doświadczenia profesjonalnego. W swojej karierze zawodowej pracował w kilku organizacjach na stanowiskach menedżerskich. Jako dyrektor sprzedaży w jednej z największych organizacji w Europie Środkowej przeprowadził ponad 150 szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Od 2002 r. (jeszcze w okresie przedakcesyjnym) wykonywał dokumentacje aplikacyjne projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Od ponad czterech lat prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące analiz projektów inwestycyjnych. Przygotowuje projekty inwestycyjne dla największych organizacji w kraju. W ostatnich latach wykonał wiele analiz finansowo-ekonomicznych projektów inwestycyjnych przygotowywanych do realizacji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych. Jako Partner biznesowy fińskiej Firmy Datapartner Oy wdraża w polskich organizacjach narzędzia IT do wykonywania analiz inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 450 zł + 23% VAT

  ✍ KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/