Nowoczesny controlling – jeden problem w jeden dzień

Szkolenie in company (dedykowane)

Proponujemy Państwu cykl jednodniowych seminariów kompleksowo prezentujących wybrane narzędzia controllingu. Na każdym szkoleniu omawiane są odrębne zagadnienia. Dzięki temu możliwe jest gruntowne zaprezentowanie funkcjonowania controllingu w danym zakresie zgodnie z najlepszymi praktykami. W przygotowaniu są dalsze tematy.

ODBIORCY

Controllerzy, analitycy finansowi, główni księgowi i samodzielni księgowi oraz dyrektorzy pionów biznesowych.

 

MODUŁ I:
RAPORTY CONTROLLERA

CEL I ZAKRES

Prezentacja zasad tworzenia raportów wielomarżowych i wielowymiarowych przez controllerów.

PROGRAM

Wady raportów rachunkowości zarządczej z punktu widzenia potrzeb controllingu
Identyfikacja ilości wymiarów analizy marżowej
* Wpływ strategii sprzedaży na ilość wymiarów analizy
* Struktura strategiczna i operacyjna raportów wielowymiarowych
Ustalanie ilości poziomów analizy marżowej
* Kolejność ujmowania kosztów zmiennych i stałych w raporcie
* Ustalanie ilości poziomów marż
* Wykorzystanie danych z raportu wielomarżowego w zarządzaniu
Adaptacja systemu rachunkowości do wymogów raportów marżowych
* Klasyfikacja przychodów i kosztów na potrzeby raportów marżowych
* Źródła danych do raportów marżowych
* Rozbudowa ewidencji księgowej na potrzeby raportów marżowych
Rozliczanie kosztów pośrednich w raportach marżowych
* Wady i zalety rozliczania kosztów pośrednich w raportach marżowych
* Warunki poprawnego rozliczania kosztów pośrednich w raportach marżowych
* Prezentacja kosztów pośrednich w raportach marżowych

 

MODUŁ II:
BUDŻETOWANIE MPK

CEL I ZAKRES

Prezentacja nowoczesnych metod tworzenia i zarządzania budżetem kosztów na poziomie MPK.

PROGRAM

Etapy procesu budżetowania
Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem budżetu
* Planowanie kroczące w budżetowaniu
* Dopuszczalne granice odchyleń budżetowych
* Aktualizacja budżetu i reakcja na odchylenia
Budżetowanie zadaniowe i tradycyjne
Identyfikacja centrów kosztów
* Komórek organizacyjnych
* Grup specjalistów
* Zasobów technicznych
* Projektów
Struktury budżetów koszów stałych pojedynczych MPK
* Centra kosztów a centra odpowiedzialności za procesy budżetowe
* Rodzaje odpowiedzialności za koszty
* Metody konstrukcji tabel budżetowych na poziomie MPK
* Rozbudowa planu kont na potrzeby budżetowania

 

MODUŁ III:
BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CEL I ZAKRES

Prezentacja narzędzi tworzenia budżetu dla działalności operacyjnej obejmującej sprzedaż, produkcję i zaopatrzenie w jednostkach finansowych oraz technicznych.

PROGRAM

Zasady tworzenia syntetycznych struktur budżetu głównego uwzgledniające
* Pożądany zysk
* Udział w rynku
* Analizy strategiczne
* Wykorzystanie zasobów
Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo
* Budżety projektów
* Budżet główny firmy zarządzanej projektowo
Budżetowanie działalności wielkoseryjnej
* Planowanie sprzedaży produkcji i zaopatrzenia
* Planowanie logistyczne ruchu materiałowego oraz  wykorzystania zasobów
Planowanie wyniku finansowego metodą memoriałową i przepływów finansowych metodą kasową
Dynamiczne techniki planowania uwzgledniające przesunięcia w czasie pomiędzy planami szczegółowymi

 

MODUŁ IV:
LEAN CONTROLLING

CEL I ZAKRES

Prezentacja reguł przystosowania controllingu do wymogów koncepcji Lean Management.

PROGRAM

Lean Management, Lean accounting a Lean controlling
Controlling w procesach optymalizacyjnych
* Etapy procesu optymalizacyjnego
* Audyt efektywności w skali całego przedsiębiorstwa oraz pojedynczych jego zasobów
* Przystosowanie systemu rachunkowości do wymogów optymalizacyjnych
* Pomiar wzrostu wartości na poziomie procesów i zasobów
* Zasobowy rachunek kosztów w koncepcji Lean Management
* Wskaźniki oceny efektywności zasobów (kosztochłonności, efektywności, jakościowe)
* Zespoły optymalizacyjne i ich zadania
* Budżetowanie z wykorzystaniem zasad Lean Management
Identyfikacja centrów kosztów na potrzeby koncepcji Lean Management
* Wpływ istotności kosztów na identyfikację zasobów
* Osobowe i sprzętowe centra kosztów dla zasobów produkcyjnych
* Koszty ogólnowydziałowe
Rozliczanie kosztów pośrednich według wymogów Lean Accounting
* Potencjalne metody rozliczeń kosztów pośrednich
* Dobór metody rozliczeń uwzględniający pracochłonność i istotności kosztów
Kalkulacja kosztów całkowitych metodą Lean Accounting
* Koszty bezpośrednie
* Koszty gniazd produkcyjnych
* Koszty ogólnowydziałowe
* Koszty okresu
* Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
Identyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału w koncepcji Lean Accounting
* Klasyfikacja różnych kategorii kosztów niewykorzystanego potencjału
* Identyfikowanie w  okresach długo i krótkoterminowych kosztów niewykurzanego potencjału
* Rejestrowanie i rozliczanie kosztów niewykurzanego potencjału

PROWADZĄCY

Michał Chalastra
Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

Polecamy także książkę trenera!

Rachunek kosztów księgowego i controllera

  • Wrocław 2018
  • ISBN 
  • Format B5
  • Objętość 508
  • Oprawa miękka

We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko konkurować.
Zawiera ona:
* identyfikację kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
* zakres rozbudowy ewidencji kosztów na potrzeby budżetowania,
* rozliczanie kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* koszty niewykorzystanego potencjału przedsiębiorstwa i ich rozliczenie,
* integrację rachunku kosztów przedsiębiorstwa z budżetowaniem.
Książka zawiera liczne przykłady rozwiązań stosowanych w ewidencji, rozliczaniu i kalkulacji kosztów oraz rozbudowane, kompleksowe studia przypadków z różnych branż dotyczące dostosowania rachunku kosztów do budżetowania w przedsiębiorstwie. Mogą one stanowić inspirację do własnych indywidualnych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/