Praktyczne aspekty handlu zagranicznego

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami rządzącymi w międzynarodowej wymianie handlowej. Zostaną przedstawione podstawowe techniki negocjacji i zawierania kontraktów w handlu zagranicznym oraz sposoby zabezpieczenia interesów polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. Uczestnicy zapoznają się z przebiegiem transakcji handlowych w handlu zagranicznym, uzyskają wiedzę na temat zasad negocjacji przygotowania kontraktów handlowych na konkretnych przykładach. Zostaną omówione praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem podatkowym i prawnym w procesie zawierania i realizacji transakcji międzynarodowych. Uczestnicy poznają także (na konkretnych przykładach) sposoby zabezpieczania wykonania postanowień umownych oraz środków ochrony własnych interesów.

ODBIORCY

Szkolenie jest kierowane zarówno do zaawansowanej kadry zarządzającej oddziałów handlu zagranicznego, jak i do kierowników małych i średnich przedsiębiorstw zamierzających wdrażać mechanizmy internacjonalizacji w swoich firmach.

PROGRAM

I DZIEŃ

I. Negocjowanie i przygotowanie umów w handlu zagranicznym
Typologia umów handlowych – umowy sprzedaży towarów oraz świadczenia usług
Oferta oraz jej skutki prawne – jak nie dać się oszustom
Sposoby zawierania umów – kontrakty ustne i pisemne
Struktura umowy handlowej – elementy formalne i zmienne
Klauzule zasadnicze umowy eksportowej, klauzule uzupełniające, klauzule wynikające ze specyfiki kontraktu – na co zwrócić szczególną uwagę
Umowy pomocnicze towarzyszące kontraktowi
Sposoby zabezpieczenia wykonania umów handlowych
Arbitraż czy sąd powszechny – kto skuteczniej ochroni nasze interesy
Praktyczne aspekty stosowania klauzul kontraktowych oraz skutki ich zamieszczania w umowach handlowych
Rozpoznawanie w umowach poszczególnych klauzul kontraktowych (gra symulacyjna)

II. Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Istota i znaczenie międzynarodowych reguł handlowych
Powstanie i ewolucja międzynarodowych reguł handlowych INCOTERMS 2010
Charakterystyka obowiązków stron kontraktu w świetle znowelizowanych reguł handlowych INCOTERMS 2010
Szczegółowa analiza wykładni formuł handlowych INCOTERMS 2010
Poszczególne formuły INCOTERMS
Komentarze do wykładni formuł INCOTERMS 2010
Wykładnia językowa
Graficzna prezentacja zasadniczych obowiązków stron kontraktu według INCOTERMS 2010
Kryteria wyboru formuły handlowej
INCOTERMS a Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

II DZIEŃ

I. Zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym
Pojęcie ryzyka i jego klasyfikacja (ryzyko Siły Wyższej, ryzyko handlowe, rynkowe, towarowe, transportowe, dystrybucyjne, cenowe, walutowe, kursowe, ryzyko transakcyjne (kontraktowe), polityczne
Sposoby minimalizacji skutków ryzyka
Przeniesienie ryzyka, ubezpieczenia
Warunki płatności i sposoby minimalizacji ryzyka:
e) Nieuwarunkowane formy rozliczeń (polecenie wypłaty, czek, weksel)
f) Uwarunkowane formy rozliczeń (akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe)
g) Factoring, operacje forfaitingowe

II. Logistyka handlu zagranicznego
Logistyka międzynarodowa. Podstawowe zagadnienia logistyki międzynarodowej
Systemy logistyczne i zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
Produkt logistyczny
Transport w logistyce międzynarodowej
Globalne systemy logistyczne
Telematyka w globalnej logistyce
Logistyka w EU. Eurologistyka
Organizacja i planowanie logistyki w przedsiębiorstwie
Metody zarządzania logistyką globalną
Strategie międzynarodowych kanałów logistycznych

PROWADZĄCY

Maksym Ferents

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ferenc_Maksym.jpg

Wspólnik Ferenc&Kuczyński
Specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również międzynarodowego prawa korporacyjnego i prawa kontraktów.
Jako szef działów prawa ukraińskiego w największych międzynarodowych kancelariach prawnych doradzał polskim i ukraińskim podmiotom gospodarczym m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia ukraińskich oraz polskich spółek. Wspierał także realizacje inwestycji w dziedzinie prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego oraz własności intelektualnej na Ukrainie. Nadzorował i koordynował działania międzynarodowych zespołów prawników.

Sergiusz Kuczyński

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kuczynski.jpg

Wspólnik Ferenc&Kuczyński
Doświadczony specjalista w zakresie logistyki handlu międzynarodowego. Z racji swojego pochodzenia przez cały czas istnienia własnej firmy i pracy dla innych przedsiębiorstw polskich, zajmuje się rynkami Europy Wschodniej (WNP, Azji Środkowej, Kaukazu, krajów nadbałtyckich). W chwili obecne firma koncentruje się głównie na współpracy z krajami WNP, eksportuje polskie towary do kontrahentów na Ukrainie i Białorusi.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/