Przywództwo w zespołach i organizacjach wielokulturowych

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem warsztatu jest rozwój kompetencji kulturowych, zwłaszcza w obszarze zarządzania zespołami oraz zadaniami/projektami w środowisku wielokulturowym, komunikacji w zespołach zróżnicowanych kulturowo oraz różnorodności stylu zarządzania. Kompetencje kulturowe stały się kluczowymi w organizacjach wielonarodowych i w ciągu ostatnich kilkunastu lat są równie, a w przypadku niektórych stanowisk, istotniejsze od kompetencji twardych.
Kurs realizowany jest metodą warsztatowej dyskusji/analizy przyczyn i skutków zdarzeń/decyzji, w oparciu specjalnie zaadaptowane studia przypadków. Metodycznie kurs oparty jest o model 7 wymiarów kultury autorstwa Trompenaars. Wspólnie z uczestnikami warsztatu budujemy ich potencjał międzykulturowy i wzmacniamy efektywność projektów i współpracy między zespołami, lokalizacjami.

ODBIORCY

Kurs jest przeznaczony dla kadry zarządzającej o dowolnym doświadczeniu w pracy w organizacjach wielokulturowych, potrzebujących wprowadzenia lub przypomnienia najważniejszych zasad dotyczących pracy w wielokulturowym środowisku.

PROGRAM

Wprowadzenie
Krótko o organizacji zajęć

Część pierwsza – kompetencje kulturowe
* model kompetencji kulturowych
* wiedza o innych kulturach (podziały kultur): Trompenaars
* samoświadomość własnej kultury – ćwiczenie
* umiejętności międzykulturowe: komunikacja, przywództwo
* umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce – gra symulacyjna, case studies

Część druga – różnice kulturowe w biznesie
* współpraca międzykulturowa – czym jest zarządzanie międzykulturowe
* podziały kultur, różnice i podobieństwa – ćwiczenie
* postrzeganie podstawowych zjawisk w różnych kulturach: czas, praca, hierarchia, relacje, autorytety
* różne sposoby komunikowania, dyrektywność, cyrkularność, wysoki, niski kontekst
* różne sposoby działania, kultury wieloaktywne, linearne, reaktywne
* kultury oparte na zasadach a relacyjne
* leadership – postrzeganie przywództwa, zarządzanie międzykulturowe
* świadomość własnego profilu kulturowego

Część trzecia – kultura wybranych regionów i państw
Kultura biznesu, współpraca, komunikacja:
* prowadzenie korespondencji mailowej oraz rozmowy przez telefon
* working life: kultura organizacji, ludzie i zadania, postrzeganie czasu
* styl zarządzania: styl preferowany, czego nie należy robić
* budowanie relacji: zespół, podwładny-przełożony, znaczenie i forma kontaktów
* praca zespołowa: stopień formalizmu, struktura, rola lidera
* spotkania i negocjacje: protokół, przygotowanie i prowadzenie spotkań, styl rozmów podczas negocjacji
* podejmowanie decyzji: poziom na którym podejmowane są decyzje, definiowanie ośrodków decyzyjnych
* informacja zwrotna: rola i forma
* etykieta biznesu: dress code, korespondencja, sztuka rozmowy, spotkania towarzyskie

Podsumowanie zajęć

PROWADZĄCY

Aleksandra Jaskólska

Jest autorką programów szkoleniowych na temat różnic kulturowych w biznesie. Realizuje projekty związane z rozwojem kompetencji międzykulturowych, przywództwem w organizacjach wielokulturowych, specjalizuje się w kulturze biznesu Indii. Prowadzi także szkolenia z zakresu zarządzania międzykulturowego.
Jest absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie wykłada w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zaangażowana w działalność Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami ISM UW. Pracowała w Indiach jako konsultant. Była zaangażowana w projektu realizowane przez partnerów z Europy i z Azji Południowej.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/