Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania.

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności są usługi komunalne i mieszkaniowe, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:
* utrzymania dróg,
* utrzymania zieleni miejskiej,
* odbioru odpadów komunalnych,
* utrzymania składowisk odpadów komunalnych,
* przesyłu energii cieplnej,
* gospodarki mieszkaniowej,
* utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.
Będą również omówione problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa komunalnego z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności.

ODBIORCY

Szkolenie adresowane do:
* zarządów i dyrektorów,
* kierowników jednostek organizacyjnych,
* pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
* pracowników działów księgowości,
* controllerów,
* pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie,
* członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług komunalnych, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej.

METODA PRACY

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach komunalnych.

PROGRAM

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa
Cele i zadania rachunku kosztów
Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie
Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów

Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa komunalnego
Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
Koszty utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej
Koszty utrzymania dróg (lato i zima)
Koszty wywozu odpadów
Koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych
Koszty bazy sprzętowo-transportowej
Koszty utrzymania mieszkań komunalnych
Koszty utrzymania cmentarzy
Koszty utrzymania infrastruktury cieplnej – przesył energii cieplnej
Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa
Koszty innej działalności

Kalkulacja kosztów usług
Kalkulacja kosztów kontraktu utrzymania i pielęgnacji zieleni
Kalkulacja kosztów wywózki odpadów
Kalkulacja kosztów utrzymania dróg

Zarządzanie kontraktem
Budżet kontraktu
Kontrola realizacji kontraktu
Kontrola wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa 

Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa
Plan kont zespół 5 Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego – jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa
Projekt zakładowego planu kont – zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztami

Rozliczanie kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
Rozliczanie wewnętrzne kosztów
Rozliczanie kosztów robocizny
Klucze rozliczeniowe kosztów i wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych

Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa
Budżet przedsiębiorstwa
Raport z działalności przedsiębiorstwa 

Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie – na co należy zwrócić uwagę

PROWADZĄCY

Roman Kotapski

Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Dyrektor Sprzedaży
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com
www.platformawiedzy.com