Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, bez względu na formę organizacyjno-prawną.
W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:
* produkcji wody (stacji uzdatniania wody),
* dystrybucji wody do różnych odbiorców,
* odprowadzania ścieków,
* oczyszczania ścieków,
* utrzymania jednostek pomocniczych – baza sprzętowo-transportowa, warsztaty itp.,
* utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa,
* kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia,
* wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania.
Omówione będą również problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem szkolenia będzie organizacja sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

ODBIORCY

Szkolenie adresowane jest do:
* zarządów i dyrektorów,
* głównych księgowych,
* pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
* pracowników działów księgowości,
* controllerów,
* pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie,
* członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

METODA PRACY

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji m.in. w ZUK w Pieńsku, PWiK w Bolesławcu, ZWiK w Raciborzu, PGM w Polkowicach, MWiK w Chodzieży.

PROGRAM

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa
* Cele i zadania rachunku kosztów
* Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie
* Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów

Koszty działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
* Koszty działalności przedsiębiorstwa
* Koszty produkcji i uzdatniania wody
* Koszty dystrybucji wody
* Koszty odprowadzania ścieków
* Koszty oczyszczania ścieków
* Koszty działalności pomocniczej, w tym: koszty bazy sprzętowo-transportowej, koszty działalności warsztatów, koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa, koszty stałe i zmienne usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
* Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa
* Plan kont zespół 5 Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego – jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa.
* Projekt zakładowego planu kont – zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztami

Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym
* Rozliczanie wewnętrzne kosztów
* Rozliczanie kosztów robocizny
* Klucze rozliczeniowe kosztów i wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
* Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów

Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
* Rachunek wyników dostarczania wody dla miejscowości
* Rachunek wyników odprowadzania ścieków dla miejscowości
* Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania
* Rachunek wyników zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
* Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa
* Budżet przedsiębiorstwa
* Raport z działalności przedsiębiorstwa

Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie – na co należy zwrócić uwagę

PROWADZĄCY

Roman Kotapski

Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/