Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, bez względu na formę organizacyjno-prawną.
W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:
* produkcji wody (stacji uzdatniania wody),
* dystrybucji wody do różnych odbiorców,
* odprowadzania ścieków,
* oczyszczania ścieków,
* utrzymania jednostek pomocniczych – baza sprzętowo-transportowa, warsztaty itp.,
* utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa,
* kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia,
* wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania.
Omówione będą również problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem szkolenia będzie organizacja sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

ODBIORCY

Szkolenie adresowane jest do:
* zarządów i dyrektorów,
* głównych księgowych,
* pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
* pracowników działów księgowości,
* controllerów,
* pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie,
* członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 METODY PRACY

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji m.in. w ZUK w Pieńsku, PWiK w Bolesławcu, ZWiK w Raciborzu, PGM w Polkowicach, MWiK w Chodzieży.

PROGRAM

1. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa
Cele i zadania rachunku kosztów
Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie
Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów
2. Koszty działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
Koszty działalności przedsiębiorstwa
Koszty produkcji i uzdatniania wody
Koszty dystrybucji wody
Koszty odprowadzania ścieków
Koszty oczyszczania ścieków
Koszty działalności pomocniczej, w tym: koszty bazy sprzętowo-transportowej, koszty działalności warsztatów, koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa, koszty stałe i zmienne usług wodociągowo-kanalizacyjnych
3. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa
Plan kont zespół 5 Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego – jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa.
Projekt zakładowego planu kont – zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztami
4. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym
Rozliczanie wewnętrzne kosztów
Rozliczanie kosztów robocizny
Klucze rozliczeniowe kosztów i wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów
5. Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
Rachunek wyników dostarczania wody dla miejscowości
Rachunek wyników odprowadzania ścieków dla miejscowości
Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania
Rachunek wyników zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa
Budżet przedsiębiorstwa
Raport z działalności przedsiębiorstwa
6. Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie – na co należy zwrócić uwagę

PROWADZĄCY

Roman Kotapski
Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości.

 KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/