Warsztat zarządzania projektem budowlanym

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Kurs rozpoczyna się od rozgrzewki i wykładu wprowadzającego, a następnie realizowany jest metodą warsztatową opartą o studia przypadków, testy, quizy i dyskusje poprzedzane krótkim wprowadzeniem wykładowym. 2-3 osobowe grupy opracowują rozwiązania dla wybranego studium przypadku. Rozwiązania są porównywane i dyskutowane, a następnie podsumowywane (uogólniane). Podczas zajęć kładziemy nacisk na naukę umiejętności i zasad organizacji pracy, identyfikacji właściwych prac, efektywnego planowania i koordynowania pracy, przeprowadzania odbiorów oraz obsługi niepewności (ryzyka i zmian).
Kurs nie jest wykładem na temat procedur, prawa, finansowania czy funduszy unijnych, jakkolwiek odnosi się kontekstowo do tych zagadnień. Metodycznie zajęcia bazują na procesach zarządzania projektem zgodnie z metodyką PRINCE2™ oraz wybranych technikach oraz szablonach dokumentacji zgodnie z PMBOK Guide 6th ed.
Uwaga: kurs jest bardzo intensywny, wymagane jest punktualne rozpoczęcie i pełna koncentracja na zajęciach (wyłączenie smartfonów itp.).

ODBIORCY

Kurs jest kierowany do osób o niewielkim i średnim doświadczeniu w pracy w projektach budowlanych. Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach ekspertów, koordynatorów prac zespołów oraz kierowników odcinków robót budowlanych, kierowników małych projektów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego w inwestycjach budowlanych, w których taki nadzór nie jest obowiązkowy. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do pracy w zespole zadaniowym, którego rezultat pracy powstaje:
* w terminie,
* bez większych odchyleń wobec zakładanej pracochłonności i kosztochłonności (zgodnie z tzw. trójkątem ograniczeń), oraz jest od początku kontrolowany względem spełnienia kryteriów odbioru.

PROGRAM

1. Wprowadzenie z rozgrzewką
Krótko o organizacji zajęć
Test początkowy
Kryzys w małym projekcie budowlanym – ćwiczenie na rozgrzewkę
2. Wykład z dyskusją. Cykl życia projektu – podstawowe instrumenty
Definicja projektu. Pozornie oczywista różnica między procesem a projektem. Koncepcja kroczącego przeplanowywania
Procesy zarządzania projektem
Dokumentacja organizacyjna np. harmonogram robót i techniczna (np. projekt elewacji)
Etapy, fazy, punkty kontrolne, momenty synchronizacji prac
3. Inicjowanie projektu
Karta projektu. Ocena racjonalności. Pre-studium wykonalności, wstępne uzasadnienie sensu ekonomicznego oraz inicjalna analiza ryzyka
Interesariusze. Analiza i koncepcja współpracy
4. Planowanie – etapy, fazy i kluczowe role
Kluczowe funkcje w projekcie. Obsada tych funkcji
Fazy merytoryczne – strumienie pracy
Punkty kontrolne
5. Planowanie – zakres, harmonogram i budżet skorygowany o ryzyko i niepewność
Zakres robót
Harmonogramowanie: od faz do harmonogramów szczegółowych
Budżetowanie: od kosztorysu i założeń do budżetów szczegółowych
6. Odbiory, kontrolowanie, zamknięcie
Kryteria odbioru i proste procedury odbiorowe
Organizacja pracy uwzględniająca synchronizację prac i przekazywanie prac
Obsługa żądań zmian
Raportowanie z prognozowaniem metodą wartości zarobionej
Rozliczenie projektu
7. Podsumowanie zajęć
Quiz końcowy
Prezentacja materiałów uzupełniających: linki, szablony, publikacje 

PROWADZĄCY

Marek Gmerski
Jeden z najlepszych w Polsce ekspertów z zakresu zarządzania projektami, trener i szkoleniowiec. Od 2006 roku jest często zapraszany w roli prelegenta lub uczestnika paneli dyskusyjnych na szkolenia, konferencje, seminaria, spotkania organizacji branżowych. Otrzymał nagrodę „Prelegent roku 2006” przyznaną przez Institute for International Research (IIR).
Doświadczony kierownik projektów, audytor przedsięwzięć w sektorze publicznym i prywatnym. Posiada certyfikat ekspercki z TCO for Distributed Computing, certyfikat PRINCE2™, certyfikat PMP. Posiada duże doświadczenie eksperckie w doradztwie z pogranicza informatyki i biznesu. Jest współautorem metody wyceny wartości przedsięwzięć wysokiego ryzyka Value IT!, programów szkoleniowych z tematu zarządzania projektami, controllingu w IT, controllingu projektów (portfele, programy).
Posiada specjalizację menedżerską w dziedzinie zarządzania projektami wysokiego ryzyka, zwłaszcza w obszarze ratowania projektów zagrożonych, organizacji projektów konsorcjalnych z dużym udziałem podwykonawców oraz przedsięwzięć w ramach grup kapitałowych. Doświadczenie to zdobył w roli kierownika projektu po stronie wykonawcy (aż do roli portfolio managera zarządzającego portfelem projektów wysokiego ryzyka oraz rozwojem kadry kierowników projektów) oraz w roli kierownika projektu z ramienia klienta.
Jest także ekspertem w controllingu w organizacjach projektowych i procesowych usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania organizacją IT w telekomunikacji oraz organizacjami usługowymi, których działalność podstawowa opiera się na ICT.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

 KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/