Warsztat zarządzania projektem w przemyśle

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do:
osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru),
w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego),
bez większych odchyleń wobec zakładanej zasobochłonności (głównie pracochłonności), przy jednoczesnym osiągnięciu celu projektu.
Kurs realizowany będzie metodą warsztatowej dyskusji/analizy przyczyn i skutków zdarzeń/decyzji, w oparciu specjalnie zaadaptowane studia przypadków oraz realne projekty uczestników.
Metodycznie kurs oparty jest o:
adaptację procesów zarządzania projektem według metodyki PRINCE2™ 2009 i 2017,
syntezę celów procesów zarządzania projektem według PMBoK® 6th ed., z referencją do wybranych wejść, wyjść, technik i narzędzi.

ODBIORCY

Kurs jest przeznaczony dla osób o dowolnym doświadczeniu w pracy w projektach, potrzebujących wprowadzenia lub przypomnienia najważniejszych zasad dotyczących zarządzania projektami.

PROGRAM

1. Wprowadzenie
Krótko o organizacji zajęć

Ćwiczenie startowe: Diagnoza przyczyn kryzysu w projekcie
2. Definicja projektu i jego konspekt
Definicja projektu. Pozornie oczywista różnica między procesem a projektem

Project Charter lub Project Mandate lub po prostu konspekt. Co musi być na starcie i dlaczego
Ćwiczenie: konspekt projektu z celem projektu
18-punktowa mapa drogowa przejścia przez projekt
3. Organizacja pracy i ryzyko
Interesariusze. Oczekiwania, możliwości ich spełnienia, koncepcja współpracy

Role zarządcze i merytoryczne bezwzględnie konieczne
Warunki startowe projektu: ograniczenia, założenia, wykluczenia
Ryzyko w projekcie: okazje, zagrożenia, ogólna strategia postępowania z ryzykiem
Ćwiczenie: analiza interesariuszy
Ćwiczenie: obsada ról
Ćwiczenie: plan obsługi okazji, plan obsługi zagrożenia
4. Plan realizacji prac
Kompletna definicja zakresu prac z kryteriami odbioru

Wzorce etapów projektów przemysłowych z projektem technicznym
Projekt badawczo-rozwojowy w przemyśle
Kick-off projektu
Ramowy budżet zasobowy a kosztorysowanie
Ćwiczenie: produkty projektu
Ćwiczenie: kryteria odbioru
5. Bieżąca realizacja prac i zamknięcie projektu
Kontrola postępu prac. Komunikowanie statusu

Zarządzanie sprawami i zmianami. Protokoły konieczności i dokumentowanie uzgodnień
Odbiory
Zamknięcie i rozliczenie projektu
Ćwiczenie: raport
Ćwiczenie: lista kontrolna zadań zamknięcia projektu
6. Podsumowanie zajęć

PROWADZĄCY

Marek Gmerski
Jeden z najlepszych w Polsce ekspertów z zakresu zarządzania projektami, trener i szkoleniowiec. Od 2006 roku jest często zapraszany w roli prelegenta lub uczestnika paneli dyskusyjnych na szkolenia, konferencje, seminaria, spotkania organizacji branżowych. Otrzymał nagrodę „Prelegent roku 2006” przyznaną przez Institute for International Research (IIR).
Doświadczony kierownik projektów, audytor przedsięwzięć w sektorze publicznym i prywatnym. Posiada certyfikat ekspercki z TCO for Distributed Computing, certyfikat PRINCE2™, certyfikat PMP. Posiada duże doświadczenie eksperckie w doradztwie z pogranicza informatyki i biznesu. Jest współautorem metody wyceny wartości przedsięwzięć wysokiego ryzyka Value IT!, programów szkoleniowych z tematu zarządzania projektami, controllingu w IT, controllingu projektów (portfele, programy).
Posiada specjalizację menedżerską w dziedzinie zarządzania projektami wysokiego ryzyka, zwłaszcza w obszarze ratowania projektów zagrożonych, organizacji projektów konsorcjalnych z dużym udziałem podwykonawców oraz przedsięwzięć w ramach grup kapitałowych. Doświadczenie to zdobył w roli kierownika projektu po stronie wykonawcy (aż do roli portfolio managera zarządzającego portfelem projektów wysokiego ryzyka oraz rozwojem kadry kierowników projektów) oraz w roli kierownika projektu z ramienia klienta.
Jest także ekspertem w controllingu w organizacjach projektowych i procesowych usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania organizacją IT w telekomunikacji oraz organizacjami usługowymi, których działalność podstawowa opiera się na ICT.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/