Warsztat zarządzania projektem

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach koordynacyjnych i merytorycznych.
Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do:
* osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru),
* w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego),
* bez większych odchyleń wobec zakładanej zasobochłonności (głównie pracochłonności),
* przy jednoczesnym osiągnięciu celu projektu.
Kurs jest realizowany metodą warsztatowej dyskusji/analizy przyczyn i skutków zdarzeń/decyzji, w oparciu specjalnie zaadaptowane studia przypadków oraz realne projekty uczestników.
Metodycznie kurs oparty jest o:
* adaptację procesów zarządzania projektem wg metodyki PRINCE2™ 2009 i 2017,
* syntezę celów procesów zarządzania projektem według PMBoK® 6th ed., z referencją do wybranych wejść, wyjść, technik i narzędzi.

ODBIORCY

Kurs przeznaczony jest dla osób o dowolnym doświadczeniu w pracy w projektach, potrzebujących wprowadzenia lub przypomnienia najważniejszych zasad dotyczących zarządzania projektami.

PROGRAM

Wprowadzenie
* Krótko o organizacji zajęć
* Ćwiczenie startowe: Diagnoza przyczyn kryzysu w projekcie

Definicja projektu i jego konspekt
* Definicja projektu. Pozornie oczywista różnica między procesem a projektem
* Project Charter lub Project Mandate lub po prostu konspekt (co musi być na starcie i dlaczego)
* Ćwiczenie: konspekt projektu z celem projektu
* 18-punktowa mapa drogowa przejścia przez projekt

Organizacja pracy i ryzyko
* Interesariusze (oczekiwania, możliwości ich spełnienia, koncepcja współpracy)
* Role zarządcze i merytoryczne bezwzględnie konieczne
* Warunki startowe projektu: ograniczenia, założenia, wykluczenia
* Ryzyko w projekcie: okazje, zagrożenia, ogólna strategia postępowania z ryzykiem
* Ćwiczenie: analiza interesariuszy
* Ćwiczenie: obsada ról
* Ćwiczenie: plan obsługi okazji, plan obsługi zagrożenia

Plan realizacji prac
* Kompletna definicja zakresu prac z kryteriami odbioru
* Ramowy harmonogram
* Ramowy budżet zasobowy
* Etapowa realizacja prac. System utrzymania sensu projektu w trakcie projektu. Model faz według PMI® i jego przełożenie na chronologiczne etapy zarządcze według PRINCE2™
* Ćwiczenie: produkty projektu
* Ćwiczenie: kryteria odbioru

Bieżąca realizacja prac i zamknięcie projektu
* Kroczące planowanie połączone z kontrolą postępu prac. Komunikowanie statusu
* Zarządzanie sprawami i zmianami. Konieczne i niekonieczne konsultacje decyzji. Eskalacje spraw. Odpowiedzialność za decyzje w różnych warunkach ich podejmowania
* Odbiory
* Zamknięcie i rozliczenie projektu
* Ćwiczenie: raport statusowy
* Ćwiczenie: lista kontrolna zadań zamknięcia projektu

Podsumowanie zajęć

PROWADZĄCY

Marek Gmerski

Jeden z najlepszych w Polsce ekspertów z zakresu zarządzania projektami, trener i szkoleniowiec. Od 2006 roku jest często zapraszany w roli prelegenta lub uczestnika paneli dyskusyjnych na szkolenia, konferencje, seminaria, spotkania organizacji branżowych. Otrzymał nagrodę „Prelegent roku 2006” przyznaną przez Institute for International Research (IIR).
Doświadczony kierownik projektów, audytor przedsięwzięć w sektorze publicznym i prywatnym. Posiada certyfikat ekspercki z TCO for Distributed Computing, certyfikat PRINCE2™, certyfikat PMP. Posiada duże doświadczenie eksperckie w doradztwie z pogranicza informatyki i biznesu. Jest współautorem metody wyceny wartości przedsięwzięć wysokiego ryzyka Value IT!, programów szkoleniowych z tematu zarządzania projektami, controllingu w IT, controllingu projektów (portfele, programy).
Posiada specjalizację menedżerską w dziedzinie zarządzania projektami wysokiego ryzyka, zwłaszcza w obszarze ratowania projektów zagrożonych, organizacji projektów konsorcjalnych z dużym udziałem podwykonawców oraz przedsięwzięć w ramach grup kapitałowych. Doświadczenie to zdobył w roli kierownika projektu po stronie wykonawcy (aż do roli portfolio managera zarządzającego portfelem projektów wysokiego ryzyka oraz rozwojem kadry kierowników projektów) oraz w roli kierownika projektu z ramienia klienta.
Jest także ekspertem w controllingu w organizacjach projektowych i procesowych usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania organizacją IT w telekomunikacji oraz organizacjami usługowymi, których działalność podstawowa opiera się na ICT.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Dyrektor Sprzedaży
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/