Własność intelektualna w umowach z pracownikami i współpracownikami

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w umowach z pracownikami (osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę) oraz z osobami świadczącymi usługi na ich rzecz, na podstawie umowy zlecenia, umowy o współpracę. Konsekwencją udziału w szkoleniu jest nabycie umiejętności sporządzania umów zabezpieczających interesy pracodawcy lub zleceniodawcy.

ODBIORCY

Szkolenie jest dedykowane pracodawcom, pracownikom działu hr odpowiedzialnym za zawieranie umów z pracownikam, jak i również wszystkim osobom, które w prowadzonej działalności podejmują współpracę z osobami, których potencjalnym rezultatem jest powstanie praw własności intelektualnej.

PROGRAM

Własność intelektualna – ogólna charakterystyka ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, o zwalczaniu nieuciwej konkurencji
Utwór – definicja, zasady uzyskania ochrony
Utwory powstałe w ramach stosunku pracy, a w efekcie działań na podstawie umów cywilnoprawnych
Utwór pracowniczy – przesłanki i kryteria uznania utworu za pracowniczy
Przeniesienie praw autorskich do utworów stworzonych przez pracowników i współpracowników
Specyfika utworów stanowiących programy komputerowe
Klauzule dotyczące przeniesienia praw autorskich – przeniesienie praw a udzielenie licencji
Patent, wzór użytkowy, znaki towarowe, wzór przemysłowy – charakterystyka
Zasady dot. przeniesienia praw własności przemysłowej
Klauzule dotyczące przeniesienia praw własności przemysłowej
Know-how – definicja wynikająca z dyrektywy „know-how” 2016/943
Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jej konskewencje dla pracodawców
Prawne i techniczne zabezpieczenie „know-how”

PROWADZĄCY

Jakub Zawadzki

Z kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związany od 2016 r. Specjalizuje się w prawie autorskim i nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów IT. Prowadzi również bieżące doradztwo prawne w zakresie praw własności przemysłowej – znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów – oraz zabezpieczenia szeroko rozumianej własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami publicznymi. Sporządza i opiniuje ekspertyzy, umowy oraz regulaminy pod kątem praw własności intelektualnej. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z podmiotami z branży paliwowej, lotniczej oraz producenckiej.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/