fbpx

Teczka akt osobowych od A do E w 2024 r. – solidny warsztat on-line na ponad 100 edytowalnych wzorach dokumentów

×

Teczka akt osobowych od A do E w 2024 r. – solidny warsztat on-line na ponad 100 edytowalnych wzorach dokumentów

Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  28 października 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  To intensywny warsztat na edytowalnych wzorach dokumentów, który rozwieje wszelkie wątpliwości w zakresie poprawnego prowadzenia akt osobowych, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Warsztat uwzględnia komplet zaktualizowanych po zmianach w 2023 r. wzorów dokumentów.

  ODBIORCY

  Pracownicy działów kadr i płac oraz HR, biura rachunkowe, księgowe oraz podatkowe, pracodawcy, osoby zarządzające oraz kierujące przedsiębiorstwami.

   

  PROGRAM

  MODUŁ 1: AKTA OSOBOWE (KOMPLET WZORÓW DOKUMENTÓW W WERSJI EDYTOWALNEJ)
  1. Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej 
  ➡ jakie dokumenty w części A, B, C, D, E
  ➡ numeracja i opis stron
  ➡ elektronizacja – krok po kroku
  ➡ okres przechowywania dokumentacji
  ➡ kazusy i przykłady
  ➡ wzór informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
  2. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej
  ➡ dokumentacja pracownicza: jakie dokumenty kadrowe stanowią dokumentację pracowniczą; postać papierowa i postać elektroniczna dokumentacji pracowniczej; nowe rozwiązania w zakresie prowadzenia akt osobowych; części akt osobowych
  ➡ przechowywanie dokumentacji pracowniczej
  ➡ niszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
  ➡ obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy
  ➡ zasady prowadzenia akt osobowych w postaci elektronicznej
  ➡ tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej
  ➡ warunki wydawania pracownikowi kopii dokumentacji 
  ➡ odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
  3. Część A: Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników – omówienie dokument po dokumencie na wzorach, w tym:
  ➡ skierowanie na badania dt prowadzenia samochodu w celach służbowych
  ➡ zwolnienie z badań wstępnych z uwagi na orzeczenie pochodzące z poprzedniego zatrudnienia
  ➡ postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza Polską / zatrudnienie w państwie macierzystym cudzoziemca
  ➡ testy psychologiczne w procesie rekrutacyjnym
  ➡ czy można zapytać kandydatkę do pracy o fakt ciąży
  4. Część B: dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia – omówienie dokument po dokumencie na wzorach, w tym:
  ➡ umowa o pracę: zasady określania miejsca wykonywania pracy (przedstawiciel handlowy, budowlaniec, kierowca), klauzule poufności wynagrodzenia, dodatkowa treść umowy o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak formułować przyczyny zawarcia umowy)
  ➡ dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia – nowy wzór
  ➡ aktualizacja informacji o równym zatrudnieniu
  ➡ komplet dokumentów dotyczących korzystania z uprawnień rodzicielskich
  ➡ umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę – kluczowe zapisy
  ➡ komplet dokumentów dotyczących wykonywania pracy zdalnej
  ➡ elastyczna organizacja pracy i przejrzyste warunki zatrudnienia na wzorach wniosków
  5. Część C: dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy – omówienie dokument po dokumencie na wzorach, w tym:
  ➡ świadectwo pracy – omówienie nowego wzoru świadectwa, odpis czy duplikat?
  6. Część D: dokumenty związane z nałożeniem kary porządkowej
  7. Część E: nowa część zawierająca dokumenty związane z kontrolą trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu
  MODUŁ II: DOKUMENTACJA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY
  MODUŁ III: POZOSTAŁA DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
  1. Regulamin pracy zdalnej
  2. Kontrola trzeźwości (zapisy do regulaminu pracy bądź obwieszczenia)
  3. Dokumentacja płacowa: nowy wzór PIT-2
  MODUŁ IV: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW WEDŁUG RODO: PRACODAWCA JAKO ADMINISTRATOR DANYCH
  ➡ wzór upoważnienia do przetwarzania danych oraz klauzuli informacyjnej dla kandydata i pracownika zgodny z RODO (czy przechowywać w teczce akt osobowych?)
  ➡ dokumentacja monitoringu w zakładzie pracy w teczce akt osobowych – wzory dokumentów
  Pytania uczestników: spotkanie ma charakter praktyczny, czas na pytania przewidziany w trakcie całego warsztatu

  PROWADZĄCA

  Anna Stokłosa
  Radca prawny, doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. Prowadzi własną kancelarię prawną. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych.
  Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top