fbpx

Dane osobowe

1. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – „RODO”) a także zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

2. Składając zamówienie na szkolenie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.

3. Dane osobowe przekazywane przez Pana/Panią w związku z zamówionym szkoleniem (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) są przetwarzane przez Platforma Wiedzy Stanisław Woźniak (adres: ul. Bieszczadzka 34, 05-250 Słupno, NIP 9191141235, REGON  361366543) jako Administratora danych.

4. Podstawą przetwarzania powyższych danych jest:

4.1. Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.2. Niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub której strony jest Pan/Pani przedstawicielem, albo do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. złożenie zamówienia i jego realizacja.

4.3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. odprowadzenie podatku od zrealizowanej umowy.

5. Celem przetwarzania jest:

5.1. Podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy (obsługę Pana/Pani zamówienia).

5.2. Realizacja umowy, tj. składanego przez Pana/Panią zamówienia na szkolenie, a także podjęcie czynności związanych z zawartą umową (realizacją zamówienia), w szczególności rozpatrywanie składanych przez Pana/Panią reklamacji, oraz czynności związanych z odstąpieniem od umowy.

6. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt 3 powyżej, oraz przez 10 lat po ich zakończeniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres.

7. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych może skutkować niemożnością podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy, niemożnością realizacji tej umowy (tj. złożenia i realizacji zamówienia) oraz podjęcia czynności z nią związanych, jak również wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

8. Odbiorcami danych osobowych są: organy świadczące na rzecz Administratora usługi (np. księgowe, spedycyjne), organy państwowe.

9. Ma Pan/Pani prawo:

9.1. Cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda).

9.2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

9.3. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia.

9.4. Wnieść skargę do organu nadzorczego.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy pisać nasz adres korespondencyjny.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Scroll to Top