fbpx

Najczęściej popełniane błędy w VAT – szkolenie on-line

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Coraz częstsze zmiany prawa podatkowego wiążą się z obciążeniami fiskalnymi zmuszając przedsiębiorców do podejmowania rozważań dotyczących zmiany formy prowadzenia biznesu. Podczas szkolenia wskażemy na praktyczne problemy wynikające ze zmiany w ustawie o VAT, a także zasygnalizujemy zagrożenia wynikające z regulacji przepisów prawa podatkowego oraz niespójnego orzecznictwa organów podatkowych.

ODBIORCY

• Pracownicy i właściciele biur rachunkowych
• Pracownicy działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach
• Główni i samodzielni księgowi
• Pracownicy zajmujących się marketingiem i promocją
• Przedsiębiorcy małych i dużych firm
• Wszystkie osoby zainteresowane tematem.

PROGRAM

1. Statystyki popełnianych błędów w podatku VAT:
a) newralgiczne obszary, w których podatnicy popełniają błędy,
b) kryteria na podstawie, których organy podatkowe mogą typować podmioty do kontroli.
2. Informacje i dane pozyskiwane przez organy podatkowe w celu wykrywania nieprawidłowości w podatku VAT:
a) jednolite pliki kontrolne,
b) centralna Baza Faktur,
c) kasy fiskalne online,
d) deklaracje i informacje podatkowe,
e) rejestry podatkowe (VIES, nowy od 1 września 2019 r. rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych tzw. biała lista),
f) kontrole krzyżowe.
3. Dokumentowanie transakcji – najczęściej popełniane błędy:
a) błędy dużej wagi w treści faktury VAT,
b) puste faktury,
c) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
d) najczęściej popełniane błędy w fakturowaniu zaliczek częściowych oraz całościowych,
e) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
f) zapisy umowne a treść faktury,
g) jak i gdzie prawidłowo określić warunki dostawy towarów oraz rodzaje świadczonych usług (reguły Incoterms),
h) treść faktury a odwrotne obciążenie i mechanizm podzielonej płatności,
i) przeliczenie kursu waluty na fakturze,
j) faktura korygująca podatek VAT in plus i in minus,
k) jak poprawnie udokumentować potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
l) błędy w refakturowaniu (stawka, zwolnienia, status podmiotu refakturującego, refaktura na kontrahenta zagranicznego),
m) dopuszczalne formy faktury (forma papierowa, elektroniczna oraz zdigitalizowana),
n) nowe wymogi w treści paragonu (m. in.: NIP nabywcy od 1 stycznia 2020 r.).
4. Rozliczenia podatku VAT– najczęściej popełniane błędy:
a) błędne rozpoznanie obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych i międzynarodowych (jak prawidłowo określić datę sprzedaży oraz ustalić termin na wystawienie faktury, zaliczka jako data sprzedaży, obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i z krajami trzecimi, moment dostawy towaru i wyświadczenia usługi przy świadczeniach ciągłych i etapowych, protokoły i raporty jako dokumenty potwierdzające wykonanie świadczenia, wykonanie usługi licencji),
b) obowiązek podatkowy w transakcjach z odwrotnym obciążeniem (kiedy wykazujemy VAT należny i naliczony, regulacje szczególne przy WNT, sankcje w przypadku opóźnień),
c) zastąpienie odwrotnego obciążenia metodą podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r. (potencjalne błędy mogące powstawać w związku ze zmiana przepisów, przepisy przejściowe, sankcje),
d) skutki zapłaty na inny rachunek bankowy niż wykorzystywany przez kontrahenta do działalności gospodarczej (rachunek spoza „białej listy”),
e) obowiązek podatkowy przy refakturowaniu oraz termin na wystawienie refaktury,
f) błędne przeniesienie kosztów podatkowych (refaktura czy szacowanie podstawy opodatkowania w oparciu o poniesione koszty)?
g) refakturowanie na kontrahentów zagranicznych,
h) refakturowanie kosztów niepodlegających odliczeniu,
i) podstawa opodatkowania (jakie elementy mogą być wytrącone z podstawy opodatkowania i tym samym nieopodatkowane)?
j) nieodpłatne świadczenia (kiedy muszą być opodatkowane, jak ustalić podstawę opodatkowania)?
k) świadczenia kompleksowe czyli jak prawidłowo połączyć kilka świadczeń w jedno?
l) sposób korygowania transakcji w przypadku błędnie wskazanego kontrahenta (anulowanie faktury, korekta danych kontrahenta, korekta do zera),
m) kiedy korygujemy VAT należny wstecznie, a kiedy na bieżąco (transakcje krajowe i międzynarodowe)?
n) odliczenie podatku naliczonego od podmiotu niezarejestrowanego i nieistniejącego (jak korzystać z rejestrów podatkowych, kim jest podmiot nieistniejący)?
5. Instytucje wspomagające podatnika i ich skuteczność w unikaniu popełniania błędów:
a) Metodyka Należytej Staranności,
b) rejestry podatkowe (VIES, nowy rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych),
c) interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego,
d) objaśnienia podatkowe,
e) wyroki sądów administracyjnych oraz TSUE,
f) klasyfikacja statystyczna (PKWiU) i celna (CN),
g) Wiążąca Informacja Stawkowa.
6. Sankcje podatkowe i karne:
a) dodatkowe zobowiązanie podatkowe 20%, 30% lub 100% zaniżonego podatku VAT (nowa sankcja 15%),
b) sankcje karne skarbowe (wadliwe i nierzetelne faktury)
c) sankcje za błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT – obowiązek niezwłocznej korekty,
d) sankcja 500 zł za błąd w nowej ewidencji JPK_VAT,
e) odsetki od zaległości podatkowych (obniżone, podstawowe i podwyższone).
POBIERZ MATERIAŁY…

PROWADZĄCA

Iwona Biernat-Baran
Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

 

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137

e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top