fbpx

Zatrudnianie cudzoziemców 2024 – szkolenie on-line

×

Zatrudnianie cudzoziemców 2024 – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

   25 marca 2024 r., godz. 10.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  Uchwalane w latach 2022 oraz 2023 kolejne reformy prawa imigracyjnego skutkują koniecznością ciągłego aktualizowania wiedzy oraz dostosowywania się do stale zmieniających się przepisów. Jednak widoczne są chęci poprawy stanu bieżącego – problem niejasności i niedostosowania przepisów do potrzeb pracodawców, samych cudzoziemców i organów administracyjnych został jednak częściowo dostrzeżony i toczą się pracę nad projektem nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, będącej pierwszą od kilku lat poważną próbą usprawnienia w szerokim zakresie obsługi pracodawców w zakresie legalizacji zatrudnienia. Omawiane będą najnowsze doniesienia o procedowanych reformach prawa imigracyjnego i spodziewanych szansach i zagrożeniach dla pracodawców które mogą one przynieść.
  Nacisk położony będzie na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

  ODBIORCY

  Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw, dyrektorzy struktur, menedżerowie i specjaliści z działów kadrowych.

  PROGRAM

  1. Blokada outsourcingu we wszczynanych postępowaniach – jak sobie z nią poradzić
  2. Wewnętrzny audyt zatrudniania cudzoziemców
  a. Na jakie aspekty zwracają uwagę organy kontrolne?
  b. Dlaczego audyt jest lepszy od kary?
  c. Szybki test legalności.
  3. Specustawa ukraińska
  a. Legalny pobyt osób uciekających przed wojną po zmianach
  b. Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie powiadomienia
  c. Kogo dotyczy powiadomienie?
  d. Jak zmienić warunki pracy zgłoszone w powiadomieniu
  e. Obowiązek dokonania powiadomienia wynikający z treści zezwolenia
  4. Długotrwały pobyt na podstawie specustawy
  a. Kto może składać wnioski?
  b. Uproszczona procedura składania wniosku
  c. Jednoroczne zezwolenia wydawane w szczególnych okolicznościach
  5. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  a. Czy przyniosły realną poprawę sprawności prowadzenia postępowań?
  b. Nowe ułatwienia dla cudzoziemców – możliwość zmiany zezwoleń na pobyt i pracę
  c. Oświadczenia na 24 miesiące
  6. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  a. Jak wyglądają procedury?
  b. Kwestia wskazania wymiaru czasu pracy w oświadczeniu.
  c. Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  d. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  e. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
  7. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
  a. Nowe kategorie cudzoziemców zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
  b. Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
  c. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  d. Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  e. Posiadacze Karty Polaka
  f. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  g. Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony
  8. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  a. Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
  b. Jak formułować ofertę pracy?
  c. Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
  9. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
  10. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
  11. Nielegalne zatrudnienie – konsekwencje prawnokarne, sposoby obrony
  a. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  b. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  c. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  d. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
  e. Jak się bronić w postępowaniu dotyczącym nielegalnego zatrudnienia?

  Nowe materiały_cudzoziemcy…

  PREZENTACJA DO POBRANIA PRZED SZKOLENIEM…
  MATERIAŁY DO POBRANIA PO SZKOLENIU…

  PROWADZĄCY

  Przemysław Ciszek
  Partner Zarządzający kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radca prawny oraz wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy. Doradza w języku polskim i niemieckim.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top