fbpx

Zatrudnianie cudzoziemców 2024 – szkolenie on-line

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Uchwalane w latach 2022 oraz 2023 kolejne reformy prawa imigracyjnego skutkują koniecznością ciągłego aktualizowania wiedzy oraz dostosowywania się do stale zmieniających się przepisów. Jednak widoczne są chęci poprawy stanu bieżącego – problem niejasności i niedostosowania przepisów do potrzeb pracodawców, samych cudzoziemców i organów administracyjnych został jednak częściowo dostrzeżony i toczą się pracę nad projektem nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, będącej pierwszą od kilku lat poważną próbą usprawnienia w szerokim zakresie obsługi pracodawców w zakresie legalizacji zatrudnienia. Omawiane będą najnowsze doniesienia o procedowanych reformach prawa imigracyjnego i spodziewanych szansach i zagrożeniach dla pracodawców które mogą one przynieść.
Nacisk położony będzie na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

ODBIORCY

Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw, dyrektorzy struktur, menedżerowie i specjaliści z działów kadrowych.

PROGRAM

1. Blokada outsourcingu we wszczynanych postępowaniach – jak sobie z nią poradzić
2. Wewnętrzny audyt zatrudniania cudzoziemców
a. Na jakie aspekty zwracają uwagę organy kontrolne?
b. Dlaczego audyt jest lepszy od kary?
c. Szybki test legalności.
3. Specustawa ukraińska
a. Legalny pobyt osób uciekających przed wojną po zmianach
b. Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie powiadomienia
c. Kogo dotyczy powiadomienie?
d. Jak zmienić warunki pracy zgłoszone w powiadomieniu
e. Obowiązek dokonania powiadomienia wynikający z treści zezwolenia
4. Długotrwały pobyt na podstawie specustawy
a. Kto może składać wnioski?
b. Uproszczona procedura składania wniosku
c. Jednoroczne zezwolenia wydawane w szczególnych okolicznościach
5. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
a. Czy przyniosły realną poprawę sprawności prowadzenia postępowań?
b. Nowe ułatwienia dla cudzoziemców – możliwość zmiany zezwoleń na pobyt i pracę
c. Oświadczenia na 24 miesiące
6. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
a. Jak wyglądają procedury?
b. Kwestia wskazania wymiaru czasu pracy w oświadczeniu.
c. Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
d. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
e. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
7. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
a. Nowe kategorie cudzoziemców zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
b. Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
c. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
d. Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
e. Posiadacze Karty Polaka
f. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
g. Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony
8. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
a. Co to jest test rynku pracy i do czego służy?
b. Jak formułować ofertę pracy?
c. Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
9. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
10. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
11. Nielegalne zatrudnienie – konsekwencje prawnokarne, sposoby obrony
a. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
b. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
c. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
d. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
e. Jak się bronić w postępowaniu dotyczącym nielegalnego zatrudnienia?
POBIERZ MATERIAŁY CUDZOZIEMCY 2024…

PROWADZĄCY

Michał Nocuń
Szef Działu Employment Immigration, prawnik w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top