fbpx

Planowanie i rozliczanie czasu pracy 2024 r. – warsztat on-line

×

Planowanie i rozliczanie czasu pracy 2024 r. – warsztat on-line

Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  25 września 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  Warsztat uwzględnia szczególne zasady planowania i rozliczania czasu pracy. Jego celem jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z problematyką przygotowywania harmonogramów (rozkładów) czasu pracy, przestrzegania doby pracowniczej i tygodnia pracowniczego, pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Podczas warsztatu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz orzecznictwo sądowe. Uczestnicy otrzymają wzory dokumentów dotyczących czasu pracy (wnioski, zgody, porozumienia)..

  ODBIORCY

  Pracownicy działów kadr i płac oraz HR, biura rachunkowe, księgowe oraz podatkowe, pracodawcy, osoby zarządzające oraz kierujące przedsiębiorstwami.

  PROGRAM

  I. Czas pracy
  1. Czas pracy w 2024 r.
  ➡ udział w szkoleniach a czas pracy
  ➡ praca zdalna – potwierdzanie obecności w pracy
  ➡ czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 KP
  2. Czas pracy – uregulowania wewnątrzzakładowe
  ➡ Postanowienia obligatoryjne i fakultatywne regulaminu pracy w zakresie czasu pracy
  3. Czas pracy w regulaminie wynagradzania
  4. Czas pracy w umowie o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia
  5. Systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe – optymalizacja w zakładzie pracy
  6. Pora nocna
  7. Praca w dniu wolnym od pracy, niedzielę i święto
  II. Harmonogram czasu pracy
  1. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy: czy istnieje prawny obowiązek ustalenia? na jaki okres muszą być tworzone? sposób ogłoszenia harmonogramu. modyfikacja obowiązującego harmonogramu; najczęstsze błędy pracodawców; konsekwencje błędów
  III. Praca w godzinach nadliczbowych
  1. Godziny nadliczbowe: dobowe i średniotygodniowe, godziny ponadwymiarowe, limit (dobowy, tygodniowy, roczny)
  2. Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
  3. Nienormowany czas pracy
  IV. Czas pracy a nieobecności w pracy – czyli jak kadry liczą wymiar nieobecności w pracy?
  V. Czas pracy na liście płac – czyli jak liczą płace?
  1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  2. Wpływ wyjść prywatnych na wynagrodzenie
  3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe pracowników niepełnoetatowych
  4. Wynagrodzenie za pracę w nocy
  5. Wynagrodzenie za dyżur
  6. Wynagrodzenie za przerwy w systemie przerywanym
  VI. Pytania: spotkanie ma wymiar praktyczny, uczestnicy zadają pytania w trakcie trwania warsztatu

  PROWADZĄCA

  Anna Stokłosa
  Radca prawny, doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. Prowadzi własną kancelarię prawną. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych.
  Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top