fbpx

Zarządzanie projektem przemysłowym – kurs on-line

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Kurs jest przeznaczony dla osób potrzebujących wprowadzenia lub przypomnienia najważniejszych zasad dotyczących zarządzania projektem inwestycyjnym w przemyśle. Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do:
* osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru),
* w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego),
* bez większych odchyleń wobec zakładanej zasobochłonności (głównie pracochłonności),
* przy jednoczesnym osiągnięciu celu projektu.
Kurs realizowany będzie metodą warsztatowej dyskusji / analizy przyczyn i skutków zdarzeń / decyzji, w oparciu specjalnie zaadaptowane studia przypadków wykonywane w predefiniowanych szablonach MS Office.
Metodycznie kurs oparty jest o:

* adaptację procesów zarządzania projektem według metodyki PRINCE2™ 2009 i 2017,
* syntezę celów procesów zarządzania projektem według PMBoK® 7h ed., z referencją do wybranych wejść, wyjść, technik i narzędzi.
Realizacja zajęć wymaga komputera z dostępem do internetu oraz MS Office.

PROGRAM

1. Wprowadzenie – krótko o organizacji zajęć
2. Definicja projektu i jego konspekt
Definicja projektu. Pozornie oczywista różnica między procesem a projektem

Project Charter lub Project Mandate lub po prostu konspekt. Co musi być na starcie i dlaczego
Ćwiczenie: konspekt projektu z celem projektu inwestycyjnego
18-punktowa mapa drogowa przejścia przez projekt
3. Organizacja pracy i ryzyko
Interesariusze. Oczekiwania, możliwości ich spełnienia, koncepcja współpracy

Role zarządcze i merytoryczne bezwzględnie konieczne
Warunki startowe projektu: ograniczenia, założenia, wykluczenia
Ryzyko w projekcie: okazje, zagrożenia, ogólna strategia postępowania z ryzykiem
Ćwiczenie: analiza interesariuszy
Ćwiczenie: obsada ról
Ćwiczenie: plan obsługi okazji, plan obsługi zagrożenia
4. Plan realizacji prac
Kompletna definicja zakresu prac z kryteriami odbioru

Ramowy harmonogram
Ramowy budżet zasobowy
Etapowa realizacja prac. System utrzymania sensu projektu w trakcie projektu. Model faz wg PMI® i jego przełożenie na chronologiczne etapy zarządcze wg PRINCE2™
Ćwiczenie: produkty projektu a dostawy od wykonawców i podwykonawców
Ćwiczenie: kryteria odbioru, FAT (factory acceptance test)
5. Bieżąca realizacja prac i zamknięcie projektu
Kroczące planowanie połączone z kontrolą postępu prac. Komunikowanie statusu

Zarządzanie sprawami i zmianami. Konieczne i niekonieczne konsultacje decyzji. Eskalacje spraw. Odpowiedzialność za decyzje w różnych warunkach ich podejmowania
Odbiory a rozruch próbny, protokół uruchomienia i odbiór techniczny
Zamknięcie i rozliczenie projektu. Eksploatacja nadzorowaną. Gwarancja
Ćwiczenie: lista kontrolna zadań zamknięcia projektu, raport końcowy
6. Podsumowanie zajęć

PROWADZĄCY

Marek Gmerski
Asystent w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, w Zakładzie Zarządzania Projektami w Akademii Leona Koźmińskiego. Ekonomista – informatyk, kierownik studiów magisterskich w dziedzinie zarządzania projektami, ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i controllingu projektów. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ówcześnie: Akademii Ekonomicznej). Posiada certyfikat PMP, TCO Expert oraz PRINCE2 Foundation.
Prekursor stosowania podejścia zwinnego w projektach jako takich (nie tylko w dziedzinie tworzenia oprogramowania) oraz dobrych praktyk w zarządzaniu usługami informatycznymi znanymi dzisiaj jako ITIL. Był głównym ekspertem merytorycznym w zespole, który jako jeden z pierwszych na świecie opracował i wdrożył do praktycznego stosowania algorytm wyceny portfela inwestycji zależnych IT, który wykorzystywał opcje realne.
Jako menedżer specjalizował się w kierowaniu dużymi projektami informatycznymi i rozwojowymi charakteryzującymi się wysokim ryzykiem, koniecznością reorganizacji przedsiębiorstwa oraz zaangażowaniem dominującego zewnętrznego wykonawcy.
Doradzał i szkolił w zakresie zarządzania projektami, controllingu projektów, budżetowania projektów, controllingu w IT. Autor unikalnego na rynku polskim szkolenia „Controlling w IT” oraz kilku szkoleń autorskich z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania projektami.
Autor kilkunastu publikacji w prasie fachowej, szczególnie w „Controlling i zarządzanie”, „Controlling i rachunkowość zarządcza” oraz „Strefa PMI”. Prelegent na konferencjach branżowych poświęconych zarządzaniu projektami oraz controllingowi.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top