Przygotowanie postępowania przetargowego – szkolenie on-line

×

Przygotowanie postępowania przetargowego – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  14 czerwca 2022 r., godz. 9.00 do 14.00

  CEL I ZAKRES

  Celem szkolenia jest prezentacja technik i metod związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego i jego sprawną realizacją. W trakcie wydarzenia zaprezentujemy zalety i ograniczenia poszczególnych trybów oraz zasady formułowania kluczowych warunków udziału w postępowaniu. Pokażemy także sposoby ograniczania ryzyk projektowych i zabezpieczania interesów zamawiającego.

  ODBIORCY

  Członkowie zarządów, dyrektorzy, menedżerowie, pracownicy działów organizacyjnych, zakupów, zamówień itp.

  PROGRAM

  1. Przygotowanie przetargu
  Rozeznanie rynku
  Identyfikacja kluczowych czynników po stronie Zamawiającego, mających wpływ na dokumentację przetargową
  Pożądani i niepożądani oferenci
  Pożądany i niepożądany model współpracy z oferentem
  2. Prezentacja trybów
  Zapytanie ofertowe

  Przetarg nieograniczony
  Przetarg ograniczony
  Negocjacje
  Dialog konkurencyjny
  Wady i zalety poszczególnych trybów
  3. Formułowanie kluczowych warunków wejścia do przetargu
  Doświadczenie wykonawcy

  Zasoby organizacyjno-techniczne wykonawcy
  Zasoby finansowe wykonawcy
  Płatności
  Terminy wykonania
  4. Kryteria wyboru oferty
  Możliwości w zakresie tworzenia kryteriów wyboru oferty

  Uwarunkowania związane z kryteriami wyboru oferty, formułowaniem kluczowych warunków udziału w postępowaniu, a wyborem wykonawcy
  5. Formułowanie precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia
  Rodzaje błędów w opisach przedmiotu zamówienia i ich możliwe konsekwencje

  Kontakt z oferentami i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące interpretacji zapisów
  6. Zabezpieczanie interesów Zamawiającego na poszczególnych poziomach procedur i dokumentów przetargowych
  Doświadczenie wykonawcy i referencje
  Zespół wykonawcy i jego dostępność
  Rodzaje kar umownych i przykłady ich zastosowania
  Dodatkowe możliwości zabezpieczenia interesów Zamawiającego oraz minimalizacji ryzyk projektowych

  PROWADZĄCY

  Jacek Siatkowski
  Ekspert z zakresu procedur przetargowych oraz zarządzania projektami publicznymi i prywatnymi pozyskanymi w przetargach. Wieloletni konsultant administracji rządowej, samorządowej oraz firm prywatnych w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisów przedmiotu zamówienia, trener procedur przetargowych oraz kierownik międzynarodowych i ogólnopolskich projektów społeczno-gospodarczych oraz komunikacji marketingowej.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/