Analiza finansowa – warsztaty on-line w MS Excel

×

Analiza finansowa – warsztaty on-line w MS Excel

Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  7 października 2022 r., godz. 9.00 – 16.00

  CEL I ZAKRES

  Celem seminarium jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie czytania sprawozdań finansowych oraz ich analizy i interpretacji. Po zakończonym seminarium uczestników będzie potrafił odczytać dane ze sprawozdania finansowego, ocenić sytuację kapitałowo-majątkową i finansową podmiotu gospodarczego.

  ODBIORCY

  Przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, analitycy, controllerzy oraz osoby odpowiedzialne za analizę finansową oraz ocenę kondycji przedsiębiorstwa.

  PROGRAM

  1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa i oceny perspektyw jego dalszego funkcjonowania
  2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:
  Bilans
  Rachunek zysków i strat
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  Informacja dodatkowa
  Sprawozdanie z działalności
  3. Wymogi formalne związane ze sprawozdawczością finansową
  4. Analiza wstępna sprawozdań finansowych i interpretacja wyników
  Wstępna analiza bilansu
  Wstępna analiza rachunku zysków i strat
  Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
  5. Model analizy wskaźnikowej
  Wskaźniki płynności
  Wskaźniki rentowności
  Wskaźniki aktywności
  Wskaźniki zadłużenia
  Analiza benchmarkingowa
  6. Wnioskowanie na podstawie danych finansowych oraz pozostałych
  Interpretacja otrzymanych wyników analizy benchamarkingowej
  Modele prognostyczne upadłości przedsiębiorstwa
  Analiza otoczenia jako uzupełnienie analizy finansowej
  Wnioskowanie na podstawie analiz zewnętrznych – wywiad gospodarczy
  7. Case study

  PROWADZĄCY

  Tomasz Zdziarski
  Pełnomocnik Zarządu ds. Finansów i Controllingu w przedsiębiorstwie z branży budowlano-deweloperskiej. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, finansów oraz controllingu. Ścieżkę zawodową rozpoczął od stanowisk asystenckich młodszego analityka, następnie samodzielnego analityka, głównego specjalisty, poprzez stanowiska controllera finansowego i controllera biznesowego, aż po stanowiska menedżerskie. Był odpowiedzialny m.in. za budowę i rozwój systemów controllingowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów. Przez ponad 5 lat zarządzał przedsiębiorstwem produkcyjnym.
  Posiada tytuł Master of Business Administration zdobyty na Franklin University w Ohio. W ramach Programu MBA opracował analizę
  i plan strategiczny dla największego polskiego przedsiębiorstwa
  z sektora usług lotniskowych.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/