fbpx

Zatrudnianie cudzoziemców 2024 r. – warsztat on-line na wzorach dokumentów i wyliczeniach

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Warsztat uwzględnia szczególne zasady powierzania pracy osobom pochodzącym z Ukrainy na podstawie specustawy oraz zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców od 29 stycznia 2022 r. Celem warsztatu jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce. Podczas warsztatu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Straży Granicznej, Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowych Urzędów Pracy oraz orzecznictwo sądowe dotyczące problematyki zatrudnienia cudzoziemców. Warsztat odpowie na pytania dotyczące formalności ciążących na pracodawcy oraz pracowniku – cudzoziemcy, wyjaśni jak skompletować oraz wypełnić niezbędną dokumentację oraz jak postępować, aby uniknąć konsekwencji wynikających z nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

ODBIORCY

Pracownicy działów kadr i płac oraz HR, biura rachunkowe, księgowe oraz podatkowe, pracodawcy, osoby zarządzające oraz kierujące przedsiębiorstwami.

PROGRAM

1. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 kwietnia 2023 r.
Zmiany w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS)
Zmiana kompetencji pomiędzy Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców a Komendantem Głównym Straży Granicznej
Tymczasowa uproszczona procedura wydania cudzoziemcowi polskiego dokumentu podróży
Aplikacja mobilna mObywatel dla obywateli Ukrainy
Poszerzony katalog dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego jako obcego
2. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2024 r.
Likwidacja „testu pracy”
Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pracę
Umowa zawarta z cudzoziemcem: zmiany
Elektronizacja postępowań i procedur administracyjnych związanych z legalizacją pracy
Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca: nowe wymogi
Odpowiedzialność pracodawcy:
3. Legalizacja wjazdu, pobytu i zatrudnienia osób pochodzących z Ukrainy – na podstawie specustawy (moduł realizowany na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu warsztatu)
a) szczególne zasady wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy – specustawa
b) szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy – specustawa
c) cudzoziemiec posiadający status uchodźcy a legalne powierzenie pracy
d) udzielenie zwolnienia pracownikowi celem czasowego powrotu na Ukrainę
e) porozumienie o tymczasowym rozwiązaniu stosunku pracy
f) zapomoga losowa dla pracownika (z ZFŚS, z środków obrotowych)
g) zbiórka pieniężna w zakładzie pracy – warunki formalne
h) odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a legalizacja pobytu
i) zatrudnienie obywatela Ukrainy po 24 sierpnia 2023 r.
4. Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców od 29 stycznia 2022 r.
a) ograniczenie katalogu wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
b) wymóg minimalnego wynagrodzenia za pracę a wymiar zatrudnienia i wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
d) wymóg posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego
e) nowe okoliczności bez konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
f) zmiany w trybie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
g) nowe terminy załatwiania spraw uregulowanych w ustawie o cudzoziemcach
h) Inne zmiany proceduralne dotyczące postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach
i) wydłużenie okresu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń
5. Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemca w Polsce
a) warunki wjazdu na teren Rzeczpospolitej Polskiej
b) pobyt czasowy oraz stały: warunki, dokumenty, procedury, terminy
c) wydłużenie maksymalnego okresu zezwolenia na pobyt czasowy
6. Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce – oświadczenia z uwzględnieniem zmiany od 29 stycznia 2022 r.
a) oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy
b) praca krótkoterminowa i sezonowa a oświadczenia – zasady
7. Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemca: zezwolenie na pracę
a) przypadki zwolnienia cudzoziemca z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
b) warunki uzyskania zezwolenia na pracę: wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, wymagania dla cudzoziemca, opłaty z tytułu uzyskania pozytywnej decyzji, procedura, terminy, praktyka
c) zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
d) uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca
e) zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (co to jest praca sezonowa, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe; procedura uzyskania zezwolenia; treść, okres, zmiana, przedłużenie, odmowa zezwolenia
f) elektroniczne zezwolenie na pracę
g) „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu
h) procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach („stempel”)
8. Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca
a) umowa o pracę z cudzoziemcem: kiedy pracodawca może podpisać z pracownikiem z zagranicy umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia lub o dzieło?
b) zgodność sposobu wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę) z zezwoleniem na pracę
c) obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie
d) obowiązki pracodawcy: zmiana pracodawcy, niepodjęcie pracy, brak powrotu do pracy, rezygnacja z pracy
9. Pracodawca użytkownik – zatrudnienie pracownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
10. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca: konsekwencje
a) dokumenty wymagane przez organy kontrolujące wykonywanie pracy przez cudzoziemców
b) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców
c) ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
d) pozostałe konsekwencje: wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę
11. Opodatkowanie przychodów uzyskanych przez cudzoziemców
a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
b) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym)
c) miejsce zamieszkania i certyfikat rezydencji
d) opodatkowanie pracowników najemnych
e) prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
f) praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu
g) obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
12. Oskładkowanie przychodów uzyskanych przez cudzoziemców
13. Warsztat wyliczeniowy wynagrodzenia cudzoziemca – przypadki trudne i niejednoznaczne
14. Wzory dokumentów (formularzy i wniosków) – omówienie wzorów i zasad wypełniania

POBIERZ MATERIAŁY NA WARSZTAT…

PROWADZĄCA

Anna Stokłosa
Radca prawny, doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. Prowadzi własną kancelarię prawną. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych.
Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców.

CENA

 Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top