Budżetowanie kontraktów w budownictwie – seminarium on-line

×

Budżetowanie kontraktów w budownictwie – seminarium on-line

Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia


  23 września 2022 r., godz. 9.00 – 15.00

   CEL I ZAKRES

  Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania kontraktów budowlanych. Jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu kontraktu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu.

  ODBIORCY

  Zajęcia przeznaczone są głównie dla kierowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację kontraktów budowlanych. Wskazany może być udział prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstwa, pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp.

   PROGRAM

  1. Harmonogram kontraktu budowlanego
  Identyfikacja pojedynczych zadań w kontrakcie
  Grupowanie zadań w etapy
  Kamienie milowe w budżecie kontraktu
  Zasady graficzne konstrukcji scenariusza kontraktu
  Metody ustalania czasu trwania pojedynczych zadań
  Okresy prezentacji danych w harmonogramie kontraktu
  2. Kosztorys kontraktu budowlanego
  Związek harmonogramu z kosztorysem kontraktu budowlanego
  Klasyfikacja kosztów kontraktu budowlanego koszty zmienne i stałe, istotne i nieistotne
  Kosztorys szczegółowy pojedynczego zadania
  Przykłady ujmowania w kosztorysie różnych kategorii kosztów (materiałów, pracowników, podwykonawców usług sprzętowych)
  Zasady doboru metody kalkulacji do istotności kosztów
  Koszty świadczeń wewnętrznych w kosztorysie kontraktu
  Osoby planujące poszczególne pozycje kosztów
  Syntetyczne i szczegółowe formy kosztorysu
  3. Budżet kontraktu
  Związek kosztorysu i harmonogramu z budżetem kontraktu
  Czas występowania pojedynczy pozycji w budżecie
  Syntetyczne i szczegółowe formy budżetu
  Wielowymiarowy zakres budżetu (materiałowy, sprzętowy i finansowy)
  Wielozakresowa i wielowymiarowa struktura budżetu kontraktu
  (Planowanie, składanie zamówień, realizacja dostaw, rzeczywiste zużycie materiału lub wykorzystanie usługi, okres wystąpienia przychodu i kosztu,  realizacja płatności)
  Budżet kontraktu według wartości netto na potrzeby tworzenia rachunku zysków i strat
  Budżet rachunku przepływów finansowych projektu w wartościach brutto według terminów płatności
  4. Ryzyko w kontraktach
  Metody ujęcia kosztów ryzyka w budżecie  kontraktu
  5. Analiza wykonania budżetu kontraktu
  Ustalenie dopuszczalnych odchyleń w budżecie kontraktu
  Reakcja na odchylania w budżecie pojedynczych zadań kontraktu
  6. Przykład formularzy finansowego budżetu kontraktu

   PROWADZĄCY

  Michał Chalastra
  Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

   CENA

  Cena za 1 osobę: 590 zł + 23% VAT


   KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137

  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/