fbpx

Budżetowanie kontraktów w budownictwie – warsztaty praktyczne w Excelu on-line

×

Budżetowanie kontraktów w budownictwie – warsztaty praktyczne w Excelu on-line

Cena za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia


  20 września 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

   CEL I ZAKRES

  Podczas warsztatów będziemy omawiać praktyczne narzędzia budżetowania kontraktów budowlanych. Celem warsztatów jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu kontraktu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu.
  Podczas warsztatów Uczestnicy otrzymają pliki z:
  1) zagadnieniami teoretycznymi – plik PDF,
  2) formularz do planowania budżetu prostego jednozadaniowego – plik Excel umożliwiający samodzielne planowanie projektu,
  3) formularz do planowania budżetu złożonego wielozadaniowego – plik Excel – w formie zablokowanej z ograniczoną możliwością planowania wybranych wartości.
  Część materiałów w pliku PDF będzie omawianych na części teoretycznej zajęć. W dalszej części warsztatu Uczestnicy samodzielnie zaplanują budżet kontraktu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w trakcie zajęć. Ćwiczenia (studia przypadków) będą realizowane etapowo w arkuszach MS Excel.

  ODBIORCY

  Zajęcia przeznaczone są dla kierowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację kontraktów budowlanych. Wskazany jest ponadto udział prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstwa, pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp.

   PROGRAM

  1. Proces planowania budżetu projektów
  Rodzaje projektów
  Cele projektów a cele przedsiębiorstwa
  2. Tworzenie harmonogramu projektu
  Identyfikacja pojedynczych etapów projektu
  Ustalanie kamieni milowych projektu i określenie ich zadań
  Metody ustalania czasu trwania pojedynczych zadań projektu
  3. Kosztorys projektu
  Klasyfikacja kosztów na potrzeby planowania projektów
  Metody planowania pojedynczych pozycji kosztów
  Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji kosztów
  Koszty finansowe projektu
  Rachunek marżowy dla projektu
  4. Budżet projektu
  Przekształcenie kosztorysu w budżet projektu
  Wielowymiarowy zakres budżetu projektu (materiały, usługi, sprzęt pracownicy)
  Indywidualne planowanie w zakresie zamówień, dostaw, zużycia oraz płatności dla pojedynczych zadań projektu
  Budżet przepływów finansowych według terminów płatności metodą kasową
  Budżet rachunku zysków i strat projektu według metody memoriałowej
  Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa
  5. Rozliczenie kosztów usług wewnętrznych na projekt
  Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych
  Proste i zaawansowane metody rozliczanie kosztów zasobów sprzętowych i osobowych na projekt
  Dobór metody rozliczeń do istotności kosztów
  Doliczanie ogólnych kosztów pośrednich w budżecie kontraktu
  Kalkulacja ceny kontraktu
  6. Analiza odchyleń w realizacji budżetu projektu
  Ustalanie dopuszczalnych odchyleń
  Zasady przenoszenia środków budżetowych pomiędzy zdaniami w projekcie
  7. Ryzyko realizacji budżetu projektu
  Identyfikacja ryzyk istotnych
  Scenariusze zabezpieczeń dla ryzyk istotnych
  Fundusz rezerwowy dla ryzyk mniejszej istotności
  Ujęcie ryzyka opóźnień w harmonogramach prac
  Ustalenie dopuszczalnych wzrostów kosztów oraz spadków przychodów
  8. Ćwiczenia praktyczne
  Praca w modelu Excela z budżetem projektu
  Planowanie budżetu dla prostego projektu – jednozadaniowego
  Planowanie budżetu dla projektu złożonego – wielozadaniowego
  POBIERZ MATERIAŁY…

   PROWADZĄCY

  Michał Chalastra
  Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma „Controlling i Zarządzanie”. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu. Konsultant, zrealizował liczne praktyczne wdrożenia systemów controllingu.

   CENA

  Cena za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT

   KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top