Lean Controlling – seminarium on-line

×

Lean Controlling – seminarium on-line

Cena za 1 osobę: 550 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

    Sesja: 19 listopada 2021 r., godz. 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  Celem seminarium jest prezentacja reguł przystosowania controllingu finansowego do wymogów koncepcji Lean Management. System Lean Management, nastawiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia czy ograniczenie niegospodarności, wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary w jakich warto jest przeprowadzać działania optymalizacyjne. Możliwe jest również ustalenie kosztów i efektów takich działań. Wymogi Lean Management wyznaczyły standardy funkcjonowania rachunkowości zarządczej określone przez Lean Accounting.
  W trakcie seminarium zaprezentowane będą reguły adaptacji systemu controllingu finansowego do specyficznych wymogów Lean Management. W szczególności przedstawione będą zasady identyfikacji kosztów istotnych zasobów, ustalanie ich wskaźników efektywności czy wykorzystania potencjału. Zaprezentowane zostaną także metody rozliczeń kosztów istotnych według szczegółowych reguł, a kosztów mniejszej rangi w sposób uproszczony. Omówione będą zasady tworzenia budżetu nastawionego na optymalizację zarówno w zakresie operacyjnym, jak i strategicznym.

   PRZEBIEG SEMINARIUM

  ✅ Przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych w pliku PDF.
  ✅ Prezentacja przez trenera materiałów w formie wykładu on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
  ✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon).

  ODBIORCY

  Przedsiębiorcy, członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy struktur, controllerzy finansowi oraz pracownicy odpowiedzialni za system Lean Management.

  PROGRAM

  1. Lean Management, Lean Accounting a Lean Controlling
  Operacyjny i strategiczny zakres Lean Accounting
  Reguły Lean Accounting
  Potencjalne obszary niegospodarności
  2. Controlling w procesach optymalizacyjnych
  Etapy procesu optymalizacyjnego
  Audyt efektywności w skali całego przedsiębiorstwa oraz pojedynczych jego zasobów
  Przystosowanie systemu rachunkowości do wymogów optymalizacyjnych
  Pomiar wzrostu wartości na poziomie procesów i zasobów
  Zasobowy rachunek kosztów w koncepcji Lean Management
  Wskaźniki oceny efektywności zasobów (kosztochłonności, efektywności, jakościowe)
  Zespoły optymalizacyjne i ich zadania
  Budżetowanie z wykorzystaniem zasad Lean Management
  3. Zasobowo procesowy rachunek kosztów na potrzeby Lean Accounting
  Wady tradycyjnego rachunku kosztów
  Identyfikacja centrów kosztów na potrzeby koncepcji Lean Management
  Wpływ istotności kosztów na identyfikację zasobów
  Osobowe i sprzętowe centra kosztów dla zasobów produkcyjnych
  Koszty ogólnowydziałowe
  Analiza kosztów zasobów i produktów umożliwiająca ich optymalizację
  4. Rozliczanie kosztów pośrednich według wymogów Lean Accounting
  Potencjalne metody rozliczeń kosztów pośrednich
  Dobór metody rozliczeń uwzględniający pracochłonność i istotności kosztów
  5. Kalkulacja kosztów produktów metodą Lean Accounting
  Koszty przed i poprodukcyjne
  Koszty bezpośrednie
  Koszty gniazd produkcyjnych
  Koszty ogólnowydziałowe
  Koszty okresu
  Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
  6. Identyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału w koncepcji Lean Accounting
  Wyznaczenie kosztów niewykorzystanego potencjału dla zasobów osobowych i maszynowych
  Rejestracja na kontach księgowych kosztów niewykorzystanego potencjału
  Poziomy normalnej zdolności produkcyjnej
  Wskaźniki wykorzystania zdolności produkcyjnej
  Klasyfikacja różnych kategorii kosztów niewykorzystanego potencjału
  Identyfikowanie w okresach długo i krótkoterminowych kosztów niewykurzanego potencjału
  Koszty niewykorzystanego potencjału w obszarze zasobów wspólnych
  Rejestrowanie i rozliczanie kosztów niewykorzystanego potencjału
  7. Rachunek usprawnień pojedynczych cech produktu

  PROWADZĄCY

  Michał Chalastra
  Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 550 zł + 23% VAT

  ✍ KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/