fbpx

Zmiany w podatku PIT/CIT, ustawie o rachunkowości, zasiłkach i kalkulacji wynagrodzeń w 2024 roku – szkolenie on-line

×

Zmiany w podatku PIT/CIT, ustawie o rachunkowości, zasiłkach i kalkulacji wynagrodzeń w 2024 roku – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  7 marca 2024 r., godz. 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  Celem spotkania jest zaprezentowanie wprowadzonych zmian w ustawach podatkowych, ustawie o rachunkowości, zasiłkach, składkach ZUS oraz wynagrodzeniach w 2024 roku. Znajomość wprowadzonych zmian jest niezbędna przy naliczaniu podatków, wynagrodzeń i prowadzeniu ksiąg rachunkowych, aby móc prawidłowo dokonywać rozliczeń firmy.

  ODBIORCY

  Spotkanie skierowane jest do:
  ➡ głównych księgowych, samodzielnych księgowych oraz księgowych
  ➡ specjalistów ds. kadr i płac
  ➡ specjalistów ds. podatków
  ➡ samodzielnych księgowych
  ➡ przedsiębiorców
  ➡ pracowników i właścicieli biur rachunkowych

  PROGRAM

  1. Zmiany w podatku PIT
  Jak skorzystać z usług Twój e-PIT dostępnej dla przedsiębiorców?
  Jakie limity zwolnień obowiązują w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2024 r.?
  Jaka jest kwota wolna od podatku w 2024 r.?
  Jak wyliczyć limit dla działalności nierejestrowanej w 2024 r.?
  Jaki jest limit podatkowy i bilansowy dla prowadzących działalność gospodarczą?
  Do jakiej wartości wzrosła kwota składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych odliczana od dochodu?
  Na jakich zasadach można zastosować zwolnienie z PIT świadczenia wspierającego?
  Do kiedy został kolejny raz przedłużony termin do zapłaty exit tax ?
  Czy urząd skarbowy sam rozliczy PIT w 2024 r.?
  Jakie stawki obowiązują w 2024 r. w karcie podatkowej?
  Jakie zmiany zostały wprowadzone w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła?
  Kogo od 2024 r. obejmie podatek minimalny?
  Ile wyniesie podatek minimalny w 2024 r.?
  Kto będzie zwolniony z podatku minimalnego w 2024 r.?
  Jakimi nowymi formularzami będą zobowiązani posługiwać się podatnicy CIT w 2024 r.?
  O ile przedłużono termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR- P)?
  Na jakich zasadach podatnik ma możliwość odstąpienia od zwolnienia z podatku dochodowego?
  Co się zmieni w zakresie amortyzacji budynków i budowli zaliczanych do grupy 1 i 2 KŚT?
  Kto będzie mógł skorzystać z preferencyjnych zasad amortyzacji w 2024 r.?
  Co zyskają przedsiębiorcy na skróceniu okresu amortyzacji według zasad obowiązujących w 2024 r.?
  Czy umorzenie subwencji w PFR będzie również zwolnione z CIT/PIT w 2024 r.?
  Czy zostanie przedłużone wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu Pay & refund na potrzeby podatku u źródła?
  2. Rachunkowość 2024
  Stanowisko KSR w sprawie działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej
  Zakres przechowywania faktur w związku z wprowadzeniem KSeF
  Księgi rachunkowe, ewidencje i wykazy w formie elektronicznej – najwcześniej od 2025 r.
  Projekty pozostające w procesie legislacyjnym
  Przepisy ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych
  Przepisy zmiany rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych
  3. Inne zmiany
  Limity płatności B2B i z konsumentami
  Limit dla prowadzenia działalności nieewidencjonowanej w 2024 r.
  Limit uprawniający do obniżenia wpłaty pracownika do PPK
  Wygaszanie orzeczeń o niepełnosprawności
  Ustawa o niektórych zawodach medycznych
  Zmiany w SENT od 12 stycznia 2024 r.
  Mechanizm zgłaszania nielegalnych treści jako nowy obowiązek dostawców platform internetowych
  Zmiany w prawie spółek
  Instytucje pożyczkowe pod nadzorem
  Zakaz sprzedaży „energetyków” w szkołach i osobom poniżej 18 roku życia
  Zastrzeżenie numeru PESEL
  Przepisy ograniczające działalność deweloperów
  INTRASTAT 2024
  4. Zmiany w zasiłkach
  Wpływ podwyżki minimalnego wynagrodzenia na wysokość świadczeń chorobowych należnych pracownikom
  Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych
  Zmiany w zakresie uprawnień do świadczeń opiekuńczych
  Większa grupa osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego
  Nowi uprawnieni do emerytury z Karty Nauczyciela
  Uchylenie jednego z kryteriów uzyskania prawa do emerytury pomostowej
  Od stycznia 2024 r. 800+ zamiast 500+
  Limity wpłat na IKE, IKZE, PPE i OIPE w 2024 r.
  5. Zmiany stosowane w Prawie Pracy
  Podwyżka wynagrodzenia minimalnego i stawki godzinowej w 2024 r.
  Wysokość dodatków za pracę w nocy
  Wysokość kwot wolnych od potrąceń
  Wymiary czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych
  Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop
  Wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za szczególne warunki pracy,
  6. Składki ZUS dla osób prowadzących działalność w 2024 r.
  Składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców – opłacane na ogólnych zasadach
  Preferencyjny dwuletni ZUS
  Mały ZUS
  7. Podstawa wymiaru składki ZUS pracowników
  Pracownik na etacie
  Pracownik na urlopie wychowawczym
  Pracownicy oddelegowani za granicę,
  Limity podstawy składek ZUS
  Składki na ubezpieczenie emerytalno-chorobowe
  Składki na ubezpieczenie chorobowe
  Składki na FP i FS po wzroście minimalnego wynagrodzenia
  8. Zwrot nadpłaconych składek przez podatnika
  Wypełnienie druku RZS-P wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
  9. Pytania oraz dyskusja

  PROWADZĄCA

  Barbara Dąbrowska
  Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal. Abiturientka studiów podyplomowych Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej oraz Menedżerskich studiów podyplomowych dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
  Magister ekonomii kierunek Finanse i Bankowości – ścieżka Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.
  Posiada licencję Ministerstwa Finansów.
  Wiedza i doświadczenie to ponad 25 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla: Manager, Dyrektor HR, Główna Księgowa, Dyrektor ds. Finansów w firmach produkcyjnych, budowlanych, handlowych i usługowych. Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych i książek z zakresu finansów, księgowości i kapitału ludzkiego.
  Szkoleniowiec z prawie 10 letnim doświadczeniem zakresu podatku VAT, CIT, PIT, prawa bilansowego, kadr i płac, prawa pracy. Autorka licznych publikacji.
  Wykładowca na Uniwersytecie WSB MERITO Warszawa na studiach podyplomowych Kadry i Płace, Analityk Finansowy (promotorka prac dyplomowych), Zarządzanie w NGO, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Rachunkowość w praktyce i Rachunkowość dla zaawansowanych.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 630 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top